Svenska ESF-rådet utlyser 450 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas på nationell nivå (av en aktör med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet är avgränsad till Svenska ESF-rådets regionindelning). Utlysningen genomförs under förutsättning att EU-kommissionen godkänner innehållet i programområde 5 och att regeringen beslutar om ekonomiska förutsättningar för att verkställa programmet.

I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

Målgruppen för React-EU i socialfondsprogrammet är arbetslösa som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete och undvika långtidsarbetslöshet till följd av pandemin.

Förväntade resultat av projekten är:

  • Fler arbetslösa kvinnor och män kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning.
  • Deltagande kvinnor och män har kommit i arbete eller i studier och stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.

Förväntade effekter av utlysningen är:

  • Arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats.
  • Ökad delaktighet för individen på arbetsmarknaden och en kompetensutveckling som bidrar till att möta arbetsgivarnas framtida behov.

Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

Läs hela utlysningstexten på ESF-rådets hemsida