Syftet är att fördjupa samverkan kring frågeställningar av gemensamt intresse samt att stödja initiativ till gemensamma forskningsansökningar hos andra finansiärer.

Region Stockholm har identifierat sex områden med särskilt intresse av forskningsinsatser från Stockholms universitet: 

  • Life Science
  • Psykisk hälsa
  • Digitalisering
  • Hållbar samhällsutveckling
  • Medicinsk strålfysik
  • Kultur

Ansökan kan även gälla andra områden, se bifogad utlysningstext längst ner. Samtliga projekt ska beröra för regionen relevanta utmaningar, gärna vara nyskapande och företrädesvis genomföras inom områden där det råder kunskapsbrist.

Utlysningen betonar att det ska vara ett samarbete mellan Region Stockholm och Stockholms universitet och att Region Stockholms behov och utmaningar ska ligga till grund för ansökningarna.

Till Region Stockholms ansökningssystem 

Läs mer om Stockholms universitets samverkan med Region Stockholm