Samarbete mellan industri och akademi är viktigt för spridning av kunskap och teknik i samhället. Därför satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden för doktoranderna och ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till behovsdriven forskning på högsta nivå inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska också främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildningen av doktorander inom för Sverige strategiskt relevanta och konkurrenskraftiga områden.

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

Tidigaste projektstart planeras till den 1 december 2021, och ej senare än 30 juni 2022.
För ytterligare information kontakta:
Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, 073-358 16 72
Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67