Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar som rör:

  • postdoktorala stipendier för vistelser utanför Sverige;
  • längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands;
  • fortbildning eller konferensdeltagande för lärare;
  • organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet.

Nydisputerade forskare har första prioritet för postdoktorala stipendier. Sökande som kommer att disputera under senare delen av det år som ansökan lämnas in, och vars disputationsdatum är fastlagt vid ansökans inlämnande, kan komma ifråga för post-doktoral stipendium. Ansökningar om post-doktoral forskning inom Sverige, från personer som disputerat utomlands och som önskar göra en post-doktoral period i Sverige, samt sökanden som redan är post-doktor, har också låg prioritet för post-doktorala stipendier. Post-doktoralt stipendium uppgår till maximalt SEK 350,000 under upp till ett år, och kan användas för att täcka kostnader för boende, uppehälle och resor.

Läs mer här