Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om kumulativa effekter på miljön med fokus på metodutveckling och analysverktyg. 

Med begreppet kumulativa effekter avses här miljöeffekter orsakade av flera påverkansfaktorer där en eller flera mänskliga aktiviteter, verksamheter eller miljöprocesser är inblandade. Förhållandet mellan exponering och effekt kan vara antingen additivt, synergistiskt eller motverkande: läs mer