Man kan i normalfall söka upp till 50.000 kronor, men vid särskild motivering kan belopp upp till 100.000 kronor beviljas. Det finns initialt 1 milj. kronor under pilotperioden, vilken varar tills medlen tagit slut eller högst två år. Det kan komma att utlysas medel även vid en andra omgång.

Beviljade medel utbetalas vid projektstart. Slutrapport måste lämnas in senast 4 veckor efter avslutat projekt. Beslut om fördelning av medel meddelas av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Utlysningens syfte

Huvudsyftet är att underlätta utveckling av projekt som syftar till att skapa och prova sociala innovationer. Ett annat syfte är att utveckla och förbättra stödet för sociala innovationer.

Anvisningar

  • Vem kan söka projektmedel? 

Sökande ska vara anställd inom Stockholms universitet.

  • Vad kan projektmedlen användas till?

Medelsmottagaren kan använda bidraget till att t.ex. köpa loss tid på sin institution för att utveckla sitt arbete med sociala innovationer eller för att delta i en seminarieserie på OpenLab Sthlm (https://openlabsthlm.se/). På OpenLab Sthlm ges möjligheter att konkretisera och testa idéer, undersöka hur de möter en målgrupps behov och en befintlig samhällsutmaning. Under projekttiden ges stöd och rådgivning av innovationsrådgivare på Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Overheadkostnader ersätts ej.

  • Bedömning och prioritering av ansökningar

För att bedöma projektens innovationspotential granskas syfte, möjlig samhällseffekt samt genomförbarhet. Stor vikt läggs vid projektets möjlighet att bidra till positiv samhällsutveckling. 

  • Ansökningsprocess

Sökande ska i samband med ansökan kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd för att boka ett rådgivningsmöte. Ansökan som inte föregåtts av ett sådant möte kommer inte att behandlas.

På mötet med innovationsrådgivare diskuteras sökandens projektidé och möjliga stödformer. Om idén passar utlysningen skickar sökanden ifylld ansökningsblankett till sin innovationsrådgivare som granskar ansökan och återkopplar vid behov för ev. komplettering eller förtydligande. Därefter skickas ansökan, med sökandens och dennes prefekts underskrift, i original till Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, se kontaktperson nedan.
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd bereder ansökningarna inför beslut vid berört vetenskapsområde.

Deadline

Deadline för ansökningar är 15 aug 2021 och information om medelstilldelning lämnas senast 1 okt 2021. Besked om beviljad/avslagen ansökan lämnas av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Beviljade projekt måste kunna vara avslutade 31 maj 2022 och slutrapportering klar senast 30 juni 2022.

Kontakt

För mer information och eventuell mötesbokning, kontakta avtals- och samverkanshandläggare Olle Jonsson. 

Olle Jonsson 
Telefon 072 145 74 76
olle.jonsson@su.se