Stiftelsen utlyser nu stipendier inom ämnena mineralogi, geografi, biologi och arkeologi.

Stipendiernas ändamål: Stipendierna skall utgöra bidrag till forskares, doktoranders och masterstudenters fältarbeten för egen forskning och för presentation av egna forskningsresultat. Bidrag ges också till arrangering av exkursioner och fältkurser, med företräde för verksamheter i Värmland. Bidrag ges även för publicering av forskningsresultat. Bidrag ges ej till levnadsomkostnader, mat eller traktamente. Verksamheten skall genomföras under 2021.

Behöriga att söka: Studerande inom utbildning på mastersnivå och forskarnivå samt lärare och disputerade forskare vid Stockholms universitet inom ovanstående ämnesområden.

Stipendiebelopp: Beviljade stipendiebelopp uppgår till max 50 000 kronor. Under 2021 är det disponibla beloppet ca 250 000 kronor.

Ansökans innehåll: Beskrivning av ändamålet för stipendiet (1-3 sidor), max 4000 tecken inklusive blanksteg, specificering av kostnader och tidpunkt för stipendiets utnyttjande, meritförteckning (max 2 sidor inkl. de viktigaste publikationerna), samt för masterstudenter och doktorander ett rekommendationsbrev från handledare. För presentation av resultat vid konferenser ska titel och presentationsform anges, samt om möjligt, abstract bifogas. För arrangemang av fältkurser och exkursioner bifogas program. För publicering även titel och publikationsformer. Den som tidigare erhållit medel ur stiftelsen ska även bifoga en redovisning av tidigare erhållet stipendium. Redovisningen ska innehålla en kort beskrivning av projektets genomförande samt en kort kostnadsredovisning. Totalt ska redovisningen omfatta max 1 sida. OBS! Inga kvitton ska bifogas.

Inlämning av ansökan: Senast den 5 februari 2021. Bekräftelse på inlämnad ansökan skickas inom en vecka tillsammans med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Ansökan skickas per e-post till bergstroms.stiftelse@gmail.com. Ansökan skickas som en sammanhållen pdf-fil. Alla sidor ska förses med den sökandes namn samt institutionstillhörighet.
Beslut om tilldelning meddelas dem som erhållit stipendium senast den 16 mars 2021 per e-post.

Stockholm den 9 november 2020
Clas Hättestrand
Professor, ordförande i Albert och Maria Bergströms stiftelse