AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga arbetsskador. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag.

Nu satsar AFA Försäkring på uppdrag av arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv och LO – 40 miljoner kronor på FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Syftet med detta program är att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

Programmets inriktning
Den här forskningssatsningen vill överbrygga dessa kunskapsluckor och prioritera projekt, gärna på flervetenskaplig nivå, som kan bringa klarhet i de komplexa sambanden mellan de olika faktorer som påverkar den psykiska ohälsan hos arbetare i privat sektor. Skillnader mellan könen bör belysas. Den forskning som finansieras ska vara tillämpbar och kunna nyttiggöras i en nära framtid.

Speciellt av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat som:

  • stärker individens möjlighet att arbeta med sin psykiska ohälsa, vilket kan gälla insatser på såväl individ som arbetsplats och samhällsnivå.
  • undersöker rehabiliterande, förebyggande och främjande åtgärder som kan genomföras för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande på individ- och gruppnivå. Detta gäller åtgärder såväl i som utanför arbetet.
  • undersöker de komplexa sambanden mellan olika faktorer på individ-, grupp-, arbetsplats- och samhällsnivå för utvecklingen av psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa.
  • studerar behandlingsmetoder, t.ex. sjukskrivning, och dess konsekvenser vid psykisk ohälsa, med särskilt beaktande av att sjukfrånvaron tenderar att vara längre vid psykisk ohälsa än vid andra diagnoser.
  • studerar om och i vilka situationer sjukskrivning är lämpligast behandlingsmetod vid psykisk ohälsa, samt vilka särskilda riskfaktorer som är förknippade med sådan förskrivning/behandlingsmetod vid psykisk ohälsa.

Läs mer