Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt som långa sjukskrivningar ökar bland yngre. AFA Försäkring satsar nu 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.


Unga är en grupp som förväntas ha många arbetsföra och produktiva år framför sig i arbetslivet. Samtidigt ser vi att de ungas långvariga sjukskrivningar har ökat, inte minst andelen psykiska diagnoser. Även risken att råka ut för en arbetsskada är hög för den yngsta ålderskategorin, 16–25 år. Unga är en heterogen grupp och i dagsläget arbetar 80 procent av 16–25-åringarna i privat sektor. Den forskning som finns om unga i arbetslivet är relativt begränsad och det saknas kvalitativa studier.
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga arbetsskador. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag.
Genom FoU-programmet Ung i arbetslivet vill AFA Försäkring bidra till fördjupad kunskap som leder till åtgärder och insatser för en bra och hälsosam etablering för unga i arbetslivet.

Utlysningen av programmet startar den 3 maj 2018 och stänger den 3 oktober 2018. Det fyraåriga programmet finansieras med 40 miljoner kronor och väntas omfatta 8–10 projekt.
 

AFA Försäkring prioriterar projekt som:
• är multivetenskapliga och tvärsektoriella
• har implementerbara resultat
• studerar målgruppen unga arbetare och tjänstemän i det privata näringslivet främst inom åldersspannet 19-29 år (unga vuxna)
• studerar unga personer i arbetsledande position i det privata näringslivet
 

Vem kan söka anslag?
Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Läs mer om programmet och ansök här