Projekt som kan få stöd

Projekt som bidrar till att uppnå följande utfallsmål 2030 kan söka stöd:

  • Biokraften möjliggör ett helt förnybart och flexibelt elsystem genom att tillhandhålla planerbar elproduktion.
  • Omvandling av biobränsle och avfall till el och värme sker på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan.
  • Kraftvärmeproduktion sker i nära symbios med närliggande verksamheter för energi- och råvaruutbyte vilket ökar bioenergins resurseffektivitet.
  • Kontinuerligt kunskapsutbyte mellan näringsliv, institut och akademi, i samma bransch och företag i olika delar av värdekedjan.

  • Svensk forskning inom programmets områden fortsätter hålla hög internationell nivå.

Sista ansökningsdag 19 februari 2020

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida