Gästforskarstipendier. Dessa ger svenska forskare möjlighet att bjuda in utländska seniora forskare att verka vid en svensk vetenskaplig institution. De besökande forskarna ska vara seniora forskare som ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället. Stipendierna beviljas för mellan en till 12 månaders tid, och är avsedda för att utgöra en ersättning för de merkostnader som gästen ådrar sig genom att förlägga sin verksamhet till Sverige.

Läs mer här

 

Sabbatsstipendier. Dessa stöder vistelse vid utländsk vetenskaplig institution. Svenska eller utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige kan söka. Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen tidigare är fem år före ansökningstillfället. Stipendierna beviljas för en tid av lägst tre och högst tolv månader. De stöder merkostnader på grund av dubbel bosättning, sjukförsäkring och skolavgifter för barn under utlandsvistelsen.

Läs mer här