This page in English.

Data, föreläsning
Foto: Lena Katarina Johansson
 

Vad är forskningsdata?

Med forskningsdata avses information som samlats in för att underbygga vetenskapliga resultat och slutsatser, och kan exempelvis bestå av experiment, mätningar, statistik, källkod, bild- och ljudmaterial, intervjuer och enkäter.

Metadata

Forskningsdata behöver förses med metadata för att kunna förstås och tolkas korrekt. Metadata är information om när, hur, var, av vem och varför forskningsdata samlades in - och var de nu finns. Standardiserade metadata gör dina forskningsdata mer sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändbara, i linje med FAIR-principerna. Du upprättar med fördel standardiserade metadata i datarepositorier för publicering.

Datarepositorier som granskas av Stockholms universitet

God forskningsdatahantering

De forskningsdata som samlas in eller genereras inom ett projekt är en värdefull resurs som bör förvaltas med omsorg under hela forskningsprocessen. Vilka åtgärder du behöver vidta beror på dina specifika forskningsdata. God forskningsdatahantering inkluderar att:

  • nödvändiga tillstånd, samtycken, avtal och dataskyddsåtgärder finns på plats innan projektet startar.
  • forskningsdata är välorganiserade och hanteras säkert under projektets gång.
  • forskningsdata och hanteras och dokumenteras på ett sätt som underlättar publicering och bevarande.
  • forskningsdata publiceras så FAIR och öppet tillgängligt som möjligt. 
  • forskningsdata och tillhörande forskningsinformation bevaras och arkiveras efter att projektet avslutas.

Beroende på vilka forskningsdata du arbetar med kan du komma att behöva kontakta universitetets dataskyddsombud, etikfunktion, IT-avdelning, din prefekt och forskningsdatateamet.

Att skriva en datahanteringsplan är ett sätt att gå igenom och organisera din datahantering. Om du i ett tidigt stadium planerar för din forskningsdatahantering kan du förutse behov, ta stöd av universitetet och undvika problem längre fram i processen. Universitetet ansvarar för forskningsdatas säkerhet och kan behöva vidta olika omfattande säkerhetsåtgärder, beroende på hur känsliga uppgifter du hanterar.

Tre boxar med orden mappstruktur, filnamngivelse och loggbok för dokumentation.
Tre sätt att göra din forskningsdata mer strukturerad, organiserad och väldokumenterad.
 

Du underlättar för dig själv och eventuella projektmedarbetare nu och i framtiden genom att hålla din forskningsdata strukturerad, organiserad och väldokumenterad. Det är viktigt att du tidigt tänker på att bevara förståelsen för vad som gjorts och varför under forskningsprojektet, samt hur materialet ska tolkas. Hur väl materialet dokumenteras och beskrivs med tillhörande metadata är avgörande för att andra forskare, och samhället i stort, ska kunna förstå, utvärdera och återanvända den forskningsdata som har samlats in.

Anvisning för personuppgiftsbehandling i forskning vid Stockholms universitet
Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke
Guider för god hantering av forskningsdata, SND

Verktyg för god forskningsdatahantering

Stockholms universitet erbjuder säkra verktyg för att underlätta arbetet med att hantera, dokumentera och lagra forskningsdata: DMPonline, LabArchives och Sunet Drive/Nextcloud. Kontakta forskningsdatateamet om du vill ha praktiskt stöd, rådgivning, webbinarier eller utbildningar om verktygen.

Verktyg för datahanteringsplan, DMPonline
Elektronisk labbok, LabArchives
Säker lagring av forskningsdata, Sunet Drive/Nextcloud

Riktlinjer och regelverk

Vid Stockholm universitet finns en policy för öppen vetenskap med tillhörande plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap.

Policy för öppen vetenskap
Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap
Samtliga styrdokument som reglerar forskning på Stockholms universitet

Kontakt

Forskningsdatateamet
Frågor om datahantering, publicering och arkivering av data.
E-post: opendata@su.se

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
Frågor om forskningens integritet och etik.
E-post: etik@fs.su.se

Dataskyddsombud
Information om personuppgifter, GDPR, informationssäkerhet och juridisk rådgivning får du via Fråga juristen i Serviceportalen