Om samordningsuppdraget för hantering av forskningsdata

Stockholms universitet har som myndighet ansvar för att hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara forskningsdata som produceras vid lärosätet. För att stödja forskarna i detta arbete och möta de ökade kraven inom öppen vetenskap och tillgång till forskningsresultat och forskningsdata behövs en universitetsövergripande strategisk plan och en samordnad infrastruktur.

Samordningsuppdraget är en konsekvens av Forskningsdataprojektet som genomfördes hösten 2016 på uppdrag av Förvaltningschefen. Projektet redovisades i rapporten Hantering av forskningsdata vid Stockholms universitet – förslag till strategi och struktur (2016-12-16) med förslag på ett antal specifika aktiviteter inom tre huvudsakliga identifierade områden – strategi, struktur och system.

Genomgående i arbetet som pågår är att utgå från det regelverk som finns, och som väntar i och med nya Dataskyddsförordningen, krav och rekommendationer från politiskt håll och forskningsfinansiärer, liksom initiativ från det forskardrivna etablissemanget inom området.

Syftet med uppdraget är att samordna kompetens, expertis och resurser inom Avdelningen för arkiv och registratur, Avdelningen för forskningsstöd, IT-avdelningen och Universitetsbiblioteket för att tillsammans utveckla gemensamma forskningsstödjande tjänster för hantering av forskningsdata utifrån ett användarorienterat förhållningssätt beroende på forskarnas behov av tjänster och stöd baserat på var i forskningsprocessen de befinner sig, snarare än utifrån ett förvaltningsorienterat behov.

Universitetsbiblioteket har fått i uppdrag att ansvara för att leda och koordinera det förvaltningsövergripande arbetet med att driva, utveckla och implementera tjänster och stöd för hantering, tillgängliggörande, lagring och bevarande av forskningsdata i samarbete med berörda avdelningar inom förvaltningen och kärnverksamheten. Arbetet koordineras med det nationella arbete som planeras inom ramen för Universitetens referensgrupp för infrastruktur (URFI) samt SUHF och andra relevanta aktörer. Samordningsuppdraget löper under perioden 2017-06-15 – 2018-12- 21. I uppdraget ingår att tillsammans med relevanta aktörer inom och utom Stockholms universitet initiera och utveckla:

  • En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för forskningsdata, med representanter från berörda avdelningar.
  • En referensgrupp av forskare, bestående av representanter utsedda av områdesnämnderna.
  • Ett förslag till en allmän forskningsdatapolicy.
  • En central mall för datahanteringsplan (DHP) enligt etablerade krav.
  • Handledningsstöd, guider och anvisningar för forskningsdatahantering.
  • Koordinering av universitetets arbete inom SND-konsortiet.
  • Etablering och utveckling av ett objekt för publicering och forskningsdata i förvaltningsmodellen.

Målsättningen är att Stockholms universitet vid samordningsuppdragets avslut ska ha en etablerad lokal infrastruktur med löpande verksamhet, relevant kompetens och en resurseffektiv och koordinerad verksamhet som kan stödja forskarna i deras hantering av forskningsdata.


Forskarreferensgrupp för forskningsdata

Syftet med forskarreferensgruppen är att skapa bättre förutsättningar för att arbeta användarorienterat (utifrån forskarnas behov) snarare än förvaltningsorienterat (men med hänsyn till regelverk). Genom en specifik dialogpartner med forskare från olika discipliner kan vi löpande stämma av verksamhetsutvecklingen för forskningsdata, sprida information och ta emot synpunkter, behov och efterfrågan på stöd och tjänster baserat på olika forskarbehov och förutsättningar. Genom referensgruppen har vi möjlighet att skapa användarfokus, delaktighet, transparens och arbeta mer resurseffektivt med att snabbare och enklare kommunicera direkt med kärnverksamheten i specifika och relevanta frågor inom området.

Sammansättning referensgruppen för forskningsdata

Anders Moberg universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi

Camilla Bardel, professor vid Institutionen för språkdidaktik

Ilona Koupil, professor vid CHESS

Lars Arvestad, universitetslektor vid Matematiska institutionen

Mark Klamberg, universitetslektor vid Juridiska institutionen

Michael Gähler, forskare vid Institutet för social forskning

Patrik Andersson, MRI-fysiker vid Institutionen för lingvistik


Forskningsdatateamet

Forskningsdatateamet är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med personal från Avdelningen för Arkiv och registratur, Avdelningen för forskarstöd, IT-avdelningen och Universitetsbiblioteket. Läs mer information om support och stöd som teamet kan tillhandahålla.


Om Forskningsdataprojektet

Under hösten 2016 arbetade en projektgrupp med att utforma och lämna förslag på hur forskningsdata kan hanteras, tillgängliggöras och lagras på kort och lång sikt. I projektgruppen ingick representanter från Universitetsförvaltningen (arkiv, bibliotek, forskarstöd, IT, planerings- och ledningsstöd) och forskarrepresentanter från Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området, med universitetsbiblioteket som samordnare.

Syftet med projektet var att identifiera behovet av forskningsstödjande tjänster, förvaltningens resursbehov och att skapa en förbättrad beredskap inför kommande direktiv och riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Målsättningen var att undersöka vilket stöd och vilka tjänster forskarna efterfrågar, hur behoven inom de olika disciplinerna ser ut och hur förvaltningen kan förbättra samverkan, samordning och utveckling av dessa tjänster. Vi tittade också på vilka riktlinjer och policyer som finns idag och vilka som behöver utvecklas för att kunna hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara forskningsdata.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med forskningsdata vid Stockholms universitet kan du kontakta oss via opendata@su.se