Skrivbord med dator, telefon och kalender

Planera och organisera forskningsprojekt

Dokumentation är ett viktigt moment i arbetet med att etablera och säkerställa god forskningspraxis för hantering av forskningsdata och forskningsresultat. Utarbetandet av en datahanteringsplan (DHP) bör vara en naturlig del av forskningsprocessen redan i början av forskningsprojektet och kontinuerligt uppdateras under arbetets gång. För den enskilde forskaren är en DHP ett effektivt sätt att få kontroll över hur materialet hanteras, lagras och återfinns och säkerställa att projektet följer gällande regelverk, juridiska och etiska aspekter samt är förberett för arkivering vid projektets avslut. En DHP kan se något olika ut beroende på ämnesområde, typ av data och eventuella specifika krav från forskningsfinansiärer.

Ett flertal forskningsfinansiärer har rekommendationer och i vissa fall krav på DHP. Från och med våren 2019 behöver forskare som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet skriva en datahanteringsplan. Forskningsprojekt som ingår i pilotprojektet för öppen datahantering inom ramen för Horizon 2020 förväntas skriva en datahanteringsplan enligt följande riktlinjer.

Basinnehåll i datahanteringsplan

Förutom den centrala dokumentationen nedan bör en datahanteringsplan innehålla grundläggande administrativa uppgifter, såsom projekttitel, projektledare, diarienummer eller motsvarande, datum och version av DHP.

Centrala delar i en DHP:

  1. Beskrivning av data - återanvändning av befintlig data och/eller produktion av nya data
  2. Dokumentation och datakvalitet
  3. Lagring och säkerhetskopiering
  4. Rättsliga och etiska aspekter
  5. Tillgängliggörande och långtidsbevarande
  6. Ansvar och resurser

Ovanstående delar baseras på Science Europe´s Core Requirements for Data Management Plans och är en delvis omarbetad svensk översättning framtagen av Vetenskapsrådet tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. 

Checklista för datahanteringsplan

Som stöd i arbetet med att utforma en datahanteringsplan finns Svensk Nationell Datatjänst:s (SND) checklista för mer detaljerat innehåll.

DMPonline verktyg - skapa, granska och dela datahanteringsplaner

Skapa en datahanteringplan med hjälp av verktyget DMPonline. Anställda vid Stockholms universitet skapar ett konto genom att logga in med sitt SU-ID. DMPonline mallen uppfyller krav för datahanteringsplaner från t.ex. EU-projektet Horizon 2020.

Här finns ett exempel på hur DMP Online har använts i undervisningen på en doktorandkurs hösten 2018, där en del av examinationen var att skriva en egen datahanteringsplan. DOI:10.5281/zenodo.1494143