För att stödja forskarna i detta arbete och möta de ökade kraven inom öppen vetenskap och tillgång till forskningsresultat och forskningsdata arbetar Stockholms universitet med att bygga upp och vidareutveckla en universitetsövergripande samordnad infrastruktur för detta forskningsstöd. Det finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillhandahåller stöd och tjänster för forskningsdatahantering.

Forskningsdataprojektet

Under hösten 2016 arbetade en projektgrupp med att utforma och lämna förslag på hur forskningsdata kan hanteras, tillgängliggöras och lagras på kort och lång sikt. I projektgruppen ingick representanter från Universitetsförvaltningen (arkiv, bibliotek, forskarstöd, IT, planerings- och ledningsstöd) och forskarrepresentanter från Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området, med universitetsbiblioteket som samordnare. Syftet med projektet var att identifiera behovet av forskningsstödjande tjänster, förvaltningens resursbehov och att skapa en förbättrad beredskap inför kommande direktiv och riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Läs mer om detta i projektrapporten Hantering av forskningsdata vid Stockholms universitet: Förslag till strategi och struktur (https://urn:nbn:se:su:diva-139636).

Samordningsuppdraget för hantering av forskningsdata

Syftet med rektorsuppdraget var att samordna kompetens, expertis och resurser inom Arkiv och registratur, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, IT-avdelningen och Universitetsbiblioteket för att tillsammans utveckla gemensamma forskningsstödjande tjänster för hantering av forskningsdata. Universitetsbiblioteket fick, som en konsekvens av forskningsdataprojektet, i uppdrag att ansvara för att leda och koordinera det förvaltningsövergripande arbetet. Arbetet syftade till att driva, utveckla och implementera tjänster och stöd för hantering, tillgängliggörande, lagring och bevarande av forskningsdata i samarbete med berörda avdelningar inom förvaltningen och kärnverksamheten. Läs om samordningsuppdraget i rapporten Hantering av forskningsdata vid Stockholms universitet Samordningsuppdrag 2017-2018(https://urn:nbn:se:su:diva-167753).

Forskarreferensgrupp för forskningsdata

Syftet med forskarreferensgruppen är att skapa bättre förutsättningar för att arbeta användarorienterat (utifrån forskarnas behov) snarare än förvaltningsorienterat (men med hänsyn till regelverk). Genom en specifik dialogpartner med forskare från olika discipliner kan vi löpande stämma av verksamhetsutvecklingen för forskningsdata, sprida information och ta emot synpunkter, behov och efterfrågan på stöd och tjänster baserat på olika forskarbehov och förutsättningar. Genom referensgruppen har vi möjlighet att skapa användarfokus, delaktighet, transparens och arbeta mer resurseffektivt med att snabbare och enklare kommunicera direkt med kärnverksamheten i specifika och relevanta frågor inom området.

Sammansättning referensgruppen för forskningsdata

Anders Moberg universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi

Camilla Bardel, professor vid Institutionen för språkdidaktik

Ilona Koupil, professor vid CHESS

Lars Arvestad, universitetslektor vid Matematiska institutionen

Mark Klamberg, professor vid Juridiska institutionen

Michael Gähler, universitetslektor, Docent vid Institutet för social forskning

Patrik Andersson, MRI-fysiker vid Institutionen för lingvistik

Vill du veta mer om hur vi arbetar med forskningsdata vid Stockholms universitet kan du kontakta oss via opendata@su.se

Svensk nationell datatjänst

Stockholms universitet är ett av sju lärosäten som ingår i SND konsortium. SND:s huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. Lärosätena inom konsortiet bistår med specialistkompetens inom ett domänområde. Vid Stockholms universitet är den domänen rumslig data. DoSp-funktionen vid Stockholms universitet är ett samarbete mellan Kulturgeografiska institutionen och Naturvetenskapliga institutionen. För att komma i kontakt med de som arbetar inom DoSp-funktionen vid Stockholms universitet, skicka e-post till opendata@su.se.

Kontakta SND