Öppen bok och kompass. Foto: Unsplash.

Forskningsdatapolicy

Stockholms universitet förespråkar tillgängliggörande av dess forskning och forskningsresultat genom en forsknings- och utbildningsmiljö som gynnar, uppmuntrar och informerar om öppen vetenskap som praxis. Lärosätet har antagit en Forskningsdatapolicy med tillhörande Regler för hantering av forskningsdata, i syfte att utifrån gällande regelverk, EU:s dataskyddsförordning (GDPR), och krav från till exempel forskningsfinansiärer erbjuda sina forskare stöd i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningresultat och forskningsdata enligt god forskningspraxis. Huvudregeln vid Stockholms universitet är att forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad så långt som möjligt bör vara öppet tillgänglig. Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör dem sökbara, tillgängliga, interoperativa och återanvändningsbara enligt de internationella FAIR-dataprinciperna.

Juridiska aspekter på forskningsdata

Det finns flera juridiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller forskningsdata. Forskning som bedrivs vid Stockholm universitet omfattas bland annat av regler om offentlighet och sekretess, etikprövning och personuppgifter. Materialet i detta avsnitt är avsett att fungera som allmän referens för forskare vid SU och utgör inte juridisk rådgivning. Inom universitetsförvaltningen finns möjlighet att få råd och stöd i juridiska frågor.

Styrdokument vid Stockholms universitet

Stockholms universitet bedriver verksamhet inom forskning och utbildning som styrs av såväl nationell som internationell lagstiftning. Det finns också interna regler som är utformade i enlighet med den övergripande lagstiftningen. I styrdokument vid Stockholms universitet finns en sammanställning av universitetets centrala, interna regler.

För mer allmän juridisk information gällande:

Mer information

Svensk nationell datatjänst (SND) har tagit fram en introduktion till ett allmänt regelverk som tillämpas på forskning vid svenska lärosäten.