Öppen bok och kompass. Foto: Unsplash.

Forskningsdatapolicy

Stockholms universitet förespråkar tillgängliggörande av dess forskning och forskningsresultat genom en forsknings- och utbildningsmiljö som gynnar, uppmuntrar och informerar om öppen vetenskap som praxis. Lärosätet har antagit en Forskningsdatapolicy med tillhörande Regler för hantering av forskningsdata, i syfte att utifrån gällande regelverk, EU:s dataskyddsförordning (GDPR), och krav från till exempel forskningsfinansiärer erbjuda sina forskare stöd i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningresultat och forskningsdata enligt god forskningspraxis. Huvudregeln vid Stockholms universitet är att forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad så långt som möjligt bör vara öppet tillgänglig. Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör dem sökbara, tillgängliga, interoperativa och återanvändningsbara enligt de internationella FAIR-dataprinciperna.

Forskningsfinansiärer och tillgång till öppna data

“Forskningsresultat, som forskningsdata och vetenskapliga publikationer, som tas fram med offentlig finansiering bör vara öppet tillgängliga så långt det är möjligt.” (Regeringens proposition 2016/17:50, s.107). Vetenskapsrådet har samordningsansvar för det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. 

Nationella forskningsfinansiärer och öppna data

Formas

Formas hemsida står det att myndigheten “uppmuntrar öppen tillgång och användning av vetenskapliga data, förutsatt att det inte strider mot nationell lagstiftning”. Sedan 2018:s årliga öppna utlysning är det obligatoriskt att fylla i och bifoga bilaga K (Forskningsdata) till ansökan. Denna bilaga används även för att informera om inga data samlas in eller om det inte är möjligt att öppet tillgängliggöra projektets data.

Forte

Resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (Open Access). Inga specifika krav angående öppen tillgång till forskningsdata anges 7 januari 2019.

Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådets hemsida informeras det att från och med våren 2019 kommer den som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur forskningsdata som genereras inom ens projekt ska hanteras. Datahanteringsplanen behöver inte skickas vid ansökan om forskningsmedel, medelsförvaltaren ansvarar för att en plan finns på plats när projektet påbörjas och att planen underhålls.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Riksbankens Jubileumsfonds hemsida står det att “forskare med anslag från och med 2010 ska publicera sina forskningsresultat med open access. Det gäller sakkunnigbedömda tidskrifts- och konferenspublikationer.” Vidare står det att “RJ rekommenderar att forskningsdata som använts som underlag i publikationer görs öppet tillgängliga.”

Wallenbergstiftelserna

Knut och Alice Wallenbergs stiftelses (KAW) hemsida står det att “Forskning finansierad av Stiftelsen ska publiceras med open access, det vill säga publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser.” Inga specifika krav angående öppen tillgång till forskningsdata anges i december 2018.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses (MMW) hemsida står det att “Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser.” Inga specifika krav angående öppen tillgång till forskningsdata anges i december 2018.

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfonds (MAW) hemsida står det att “Forskning finansierad av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser.” Inga specifika krav angående öppen tillgång till forskningsdata anges i december 2018.

Europeisk forskningsfinansiering

Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014-2020).

Juridiska aspekter på forskningsdata

Det finns flera juridiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller forskningsdata. Forskning som bedrivs vid Stockholm universitet omfattas bland annat av regler om offentlighet och sekretess, etikprövning och personuppgifter. Materialet i detta avsnitt är avsett att fungera som allmän referens för forskare vid SU och utgör inte juridisk rådgivning. Inom universitetsförvaltningen finns möjlighet att få råd och stöd i juridiska frågor.

Styrdokument vid Stockholms universitet

Stockholms universitet bedriver verksamhet inom forskning och utbildning som styrs av såväl nationell som internationell lagstiftning. Det finns också interna regler som är utformade i enlighet med den övergripande lagstiftningen. I styrdokument vid Stockholms universitet finns en sammanställning av universitetets centrala, interna regler.

För mer allmän juridisk information gällande:

Mer information

Svensk nationell datatjänst (SND) har tagit fram en introduktion till ett allmänt regelverk som tillämpas på forskning vid svenska lärosäten.