Botaniska institutionens samling. Foto: Niklas Björling
Botaniska institutionens samling. Foto: Niklas Björling.
 

Med forskningsdata avses information som samlats in för att underbygga vetenskapliga resultat och slutsatser, och kan exempelvis bestå av experiment och mätningar, statistik och källkod, bild- och ljudmaterial, intervjuer och enkäter. 

Forskningsdata som samlats in eller genererats inom ett projekt är en värdefull resurs som bör förvaltas med omsorg under hela forskningsprocessen. Det är viktigt att redan från början tänka på att bevara den information som hjälper till att ge en god förståelse för vad som gjorts och varför under forskningsprojektet, samt hur materialet ska tolkas. Detta för att bland annat möjliggöra publicering och granskning av resultat, delning och återanvändning av data samt långtidsbevarande i arkiv. 

Varför god forskningsdatahantering? 

Redan i början av ett forskningsprojekt är det viktigt att överväga hur data ska hanteras, struktureras och organiseras under forskningsprocessens olika delar. Om du i ett tidigt stadium tänker igenom och planerar för hanteringen av projektets data kan du i högre grad förutse eller undvika eventuella problem längre fram i processen. God forskningsdatahantering innefattar också att uppfylla och följa de lagkrav, etiska riktlinjer och andra åtaganden som reglerar åtkomst till och hantering av data. Redan innan data samlas in är det därför väl värt tiden att säkerställa att eventuella tillstånd, samtycken, avtal och dataskyddsåtgärder finns på plats.

Att data är strukturerad, organiserad och väldokumenterad underlättar arbetet både för dig själv, nu och i framtiden, och för eventuella projektmedarbetare. Hur väl materialet dokumenteras och beskrivs med tillhörande metadata är däremot avgörande för att andra forskare, och samhället i stort, ska kunna förstå, utvärdera och återanvända den data som har samlats in. God forskningsdatahantering kan öka möjligheterna att göra såväl forskningsmaterialet som det publicerade resultatet synligt, åtkomligt och återanvändningsbart enligt FAIR principerna och universitetets forskningsdatapolicy.

Verktyg för god datahantering

Stockholms universitet erbjuder flera verktyg för att underlätta arbetet med att hantera, dokumentera och lagra forskningsdata:

Forskningsdatateamet vid Stockholms universitet erbjuder forskare och doktorander forskningsstödjande tjänster för hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata. 

Riktlinjer och regelverk

Vid Stockholms universitet är huvudregeln att forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad bör hanteras och vara öppet tillgänglig enligt internationellt vedertagna principer i den mån det är möjligt med hänsyn till juridiska, etiska och eventuella kommersiella aspekter.

Forskningsdatapolicy

Stockholms universitet förespråkar tillgängliggörande av dess forskning och forskningsresultat genom en forsknings- och utbildningsmiljö som gynnar, uppmuntrar och informerar om öppen vetenskap som praxis. Stockholm universitet har antagit en Forskningsdatapolicy med tillhörande Regler för hantering av forskningsdata, i syfte att utifrån gällande regelverk, EU:s dataskyddsförordning (GDPR), och krav från till exempel forskningsfinansiärer erbjuda sina forskare stöd i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningresultat och forskningsdata enligt god forskningspraxis. 

Regelverk som styr forskning som bedrivs vid SU

Stockholm universitet är en myndighet och verksamheten styrs av såväl nationell som internationell lagstiftning. Forskning som bedrivs vid lärosätet omfattas bland annat av regelverk som Dataskyddsförordningen, Offentlighetsprincipen och sekretess, Forskningsetik, Upphovsrätt och Arkivlagen. Dessa påverkar ditt arbete som statsanställd forskare. 

Styrdokument vid Stockholms universitet

Det finns också interna regler som är utformade i enlighet med den övergripande lagstiftningen. I styrdokument vid Stockholms universitet finns en sammanställning av universitetets centrala, interna regler. 

Dokumentshanteringsplan för Stockholms universitet är avsedd att bidra till en ändamålsenlig hantering av information i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar. Se avsnitt 5 i matrisen, (Excel-format) för handlingar som rör ”Bedriva forskning”.

Kontakt

Vänligen observera att materialet i detta avsnitt är avsett att fungera som allmän referens och vägledning för forskare vid SU och utgör inte juridisk rådgivning. Inom universitetsförvaltningen finns möjlighet att få råd och stöd i juridiska frågor. För frågor om forskningsetik vänligen kontakta: etik@fs.su.se