Deltagare vid Starta eget-dagen 2018
Besökare vid Starta eget-dagen 2018
 
 

Lärarundantaget ger dig rätten till dina uppfinningar

Som universitetsanställd forskare i Sverige har du en unik rätt till dina egna uppfinningar genom det så kallade Lärarundantaget. Undantaget innebär att du själv har rätten till dina uppfinningar och resultat av din forskning. Detta gäller så tillvida du inte avtalat om något annat.

Lärarundantaget ger dig alltså en möjlighet att själv bestämma vad du vill göra med resultaten av din forskning. Men det ger dig även ett ansvar att finna vägar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, något som faktiskt är inskrivet i högskolelagen. Ett sätt att nyttiggöra forskningsresultat är genom innovationsutveckling och kommersialisering.

Att finna rätt väg för nyttiggörande och tillämpningar är inte alltid så lätt och därför har SU utvecklat ett samlat innovationsstödsystem. Stödet tillhandahålls av Innovationskontoret, Inkubatorn och Holdingbolaget. Innovationskontoret är en funktion inom universitetsförvaltningen medan Inkubatorn och Holdingbolag är två företag som är nära knutna till universitetet.

Innovationskontoret

Innovationskontoret är universitetets centrala enhet för frågor som rör innovation. Till Innovationskontoret kan du vända dig om du har frågor om nyttiggörande och om innovation mer generellt, t.ex. om du vill veta mer om t.ex. regler och riktlinjer eller om du behöver konkret hjälp att paketera, validera och verifiera din forskning.

Oavsett vilken väg du väljer för nyttiggörande är det viktigt att du t.ex. ser över möjligheter för skydd av dina idéer och resultat, att du identifierar potentiella användare och kunder samt ta fram en plan för hur du kan realisera utvecklingen av en produkt eller tjänst från idén.

Innovationsrådgivning

Innovationskontoret tillhandahåller kostnadsfri innovationsrådgivning. Frågor kan t.ex. handla om hur man kan utveckla en idé till innovation, affärsutveckling, regler för att starta och driva företag som anställd vid universitetet. Utöver de innovationsrådgivare som arbetar på Innovationskontoret har ett starkt nätverk med kompetenspartners inom exempelvis finansiering, juridik, ekonomi, IPR och marknad.

Finansiellt stöd

Innovationskontoret har genom finansiering från Almi och Vinnova möjlighet att hjälpa till att stödja kommersiell valildering och verifiering av forskningsresultat och idéer. Stödet från innovationskontoret inkluderar verifiering av marknad, teknik och team och också identifiering av finansieringsbehov, eventuell patentansökan eller annan skyddsåtgärd, juridiskt stöd och kontakt med samarbetspart eller kund. Innovationskontoret bevakar även aktuella utlysningar inom innovationsområdet. Sådan utlysningar kan t.ex. komma från Vinnovaprogram eller EU-program.

Inkubatorn och Holdingbolaget

I inkubatorn ges entreprenörer kopplade till SU (forskare, lärare och studenter) möjlighet att genom ett skräddarsytt inkubatorprogram utveckla sina affärsidéer mot bildandet av nya företag. Antagning till Inkubatorn sker genom att kontakta Innovationskontoret.

Stockholms universitetets Holdingbolag AB är ett företag som förvaltas och styrs av Stockholms universitet. Holdingbolaget har som företag möjlighet att bedriva kommersiell verksamhet kopplad till universitetet

Läs mer om SU Innovation på universitetes samverkanssidor; su.se/innovationssystem.

 

Mer information och riktlinjer för innovationsstödprocessen vid SU hittar du i Regelboken.