För dig som sökande så sker signeringen av ansökan elektroniskt i Prisma genom att du registerar din ansökan. Efter det att ansökningstiden har gått ut så kommer behörig företrädare för medelsförvaltaren, utifrån vald hemvist, att få upp ansökan i sin institutionsmapp för signering. Företrädaren är prefekten/föreståndaren vid den institution/institut/centra där forskningen ska bedrivas.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

  • uppgifterna i ansökan är korrekta och följerfinansiärens instruktioner
  • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
  • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning. 

Signering av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

  • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
  • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
  • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning 

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.