Ansökningar och avtal: vem gör vad?

I nedladdningsbart PDF-dokument nedan har vi samlat befintliga rutiner för externfinansierad forskning vid ansökningstillfället, beviljande och under projektets gång. Se även kompletterande anvisningar för enskilda utlysningar.

Viktigt att komma ihåg är att:

  • Alla ansökningar ska ha prefektens stöd.
  • Kontakta Forskningsstöd så tidigt som möjligt. Tänk på att det kan behövas minst 7 arbetsdagar vid behov av underskrifter.
  • Du kan vända dig till Forskningsstöd om du har frågor kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra forskningsetiska aspekter. Läs mer under Etik i forskningen.
  • Forskningsstöd bistår vid granskning och upprättande av avtal, t ex konsortialavtal, samt förmedlar kontakt med universitetets jurister.

Har du frågor kring rutiner för listade (se PDF nedan) eller andra finansiärer, kontakta Forskningsstöd.

Stöd med koordinering av EU-ansökningar och projekt

Sedan 1 september 2017 erbjuder Forskningsstöd en erfaren forskningskoordinator som kan bistå forskare med att koordinera stora EU-ansökningar och sedan, om de beviljas medel, administrera forskningsprojekten. Kontakta Maryam Hansson Edalat för ytterligare information.