Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om återanställning efter pensionsavgången. Detta kan göras oavsett om pensionsavgången sker vid 65-års ålder eller senare. Någon rätt till återanställning finns inte. Återanställningen är beroende av omständigheterna i varje särskilt fall och kan innebära anställning på deltid.

Som grund för tidsbegränsning av anställning mellan 65- och 67-års ålder ska 5 § p. 1 LAS (allmän visstidsanställning) användas och efter 67-års ålder 5 § p. 4 LAS. En professor som avgår med ålderspension behåller vid en återanställning anställningsbenämningen professor ("återanställd professor").

Arbetstagaren anställs med månadslön. Villkorsavtalet och det lokala kollektivavtalet Villkorsavtal-SU tillämpas. Vid sjukledighet som pågår längre än sjuklöneperioden utgår dock ingen sjuklön enligt Villkorsavtalet. För återanställda lärare tillämpas inte bestämmelserna om arbetstidens fördelning. Dessa undantag från kollektivavtalen noteras i anställningsbeslutet.

Se vidare om pension och återanställning i Regelboken.