En arbetstagare har emellertid enligt 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år.

Avsluta anställning för arbetstagare som fyllt 68 år

Av 33 § LAS följer att anställningen för en arbetstagare som uppnått 68-års ålder kan avslutas genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Det innebär bland annat att uppsägning kan ske utan krav på saklig grund och att den inte kan ogiltigförklaras. En arbetstagare som har fyllt 68 år har en månads uppsägningstid och har inte företrädesrätt till återanställning. 

Pensionshantering

Stockholms universitet har ett avtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om enklare pensionshantering, vilket innebär att anställda vid Stockholms universitet erhåller utökad kundservice med svar på sina frågor direkt från SPV samt att SPV tar hand om administrationen av våra tjänstepensioner.

Länk till detaljerad information om pensionshantering

Entledigande av professor

När det gäller entledigande av en professor, ska blanketten Ansökan om entledigande skickas utan beslutsunderskrift direkt till Anna-Karin Engström, Personalavdelningen, som sedan diarieför och vidarebefordrar blanketten till rektorn för underskrift.
 

Återanställning

Se vidare om pension och återanställning i Styrdokument - Regelboken, www.su.se/styrdokument.