En arbetstagare har emellertid enligt 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år.
 

Anställning upphör vid 67 år

Av 33 § LAS följer att, om arbetsgivaren vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, ska arbetsgivaren ge skriftligt besked om detta minst en månad i förväg.

Pensionshantering

Stockholms universitet har ett avtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om enklare pensionshantering, vilket innebär att anställda vid Stockholms universitet erhåller utökad kundservice med svar på sina frågor direkt från SPV samt att SPV tar hand om administrationen av våra tjänstepensioner.

Länk till detaljerad information om pensionshantering

Entledigande av professor

När det gäller entledigande av en professor, ska blanketten Ansökan om entledigande skickas utan beslutsunderskrift direkt till Eva Andersen, Personalavdelningen, som sedan diarieför och vidarebefordrar blanketten till rektorn för underskrift.
 

Återanställning

Se vidare om pension och återanställning i Styrdokument - Regelboken, www.su.se/styrdokument.