Personalansvarsnämnden, PAN, är inrättad för att i ett antal frågor företräda universitet som arbetsgivare. PAN handlägger ärenden om disciplinansvar, åtalsanmälan, uppsägning, avskedande och avstängning.

Om det uppstår en situation på arbetsplatsen, som innebär att en anställd på grund av bristande vilja eller förmåga inte utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt eller agerar felaktigt, är det en skyldighet för arbetsledningen att agera i ett så tidigt skede som möjligt. I statlig verksamhet föreligger enligt lagen om offentlig anställning regler som ger universitetet möjlighet att fatta beslut om disciplinpåföljder. De disciplinpåföljder som kan komma i fråga är varning eller löneavdrag. Vid allvarligare händelser kan det bli frågan om uppsägning eller avsked.

Ledamöterna i nämnden är rektor Astrid Söderbergh Widding (ordförande), prorektor Clas Hättestrand, förvaltningschef Eino Örnfeldt, universitetsstyrelsens ordförande, justitierådet Kerstin Calissendorff och företrädare för personalorganisationerna.

PAN sammanträder då ärenden väckts och har således inte något fast sammanträdesschema.