Rutinbeskrivning

 1. Hämta blanketten ”Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer fortsätta" i Blankettarkivet i mappen Personal.
  Överlämna det undertecknade beskedet till den anställde personligen. Om det inte går ska det skickas med rekommenderad post till senast kända adressen.
  Spara en kopia av beskedet under ett år. Kopian förvaras på institutionen/avdelningen.
  Sänd en kopia till den anställdes fackliga organisation, alternativt alla tre om det är oklart om den anställde är fackligt ansluten: saco@saco.su.se; st@st.su.se; seko@seko.su.se.

  Om den anställde eller dennes fackliga organisation begär överläggning kontakta er kontaktperson vid Personalavdelningen.
   
 2. Sänd i ett e-postmeddelande till lönehandläggaren vid Personalavdelningen en underskriven och inskannad "Trygghetsstiftelsens underskriftsblankett" (se relaterade länkar nedan).

  Ange också eventuell tidigare statlig anställning och/eller eventuell ny anställning vid universitetet eller hos annan arbetsgivare.


Besked till den anställde om att tidsbegränsad anställning upphör

Om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning inte kommer att erbjudas fortsatt anställning när anställning upphör, ska arbetstagaren få skriftligt besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Beskedet ska överlämnas personligen och om det inte går kan det i undantagsfall skickas med rekommenderad post. Arbetstagare som har fått besked om att tidsbegränsad anställning upphör har rätt att vara ledig med bibehållen lön för att besöka Arbetsförmedlingen eller för att gå på anställningsintervjuer.

En förutsättning för rätt till besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit tidsbegränsat anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Med anställning hos arbetsgivaren avses i detta sammanhang anställning inom staten.

Undantagna från rätten till besked är anställningar som tidsbegränsats med stöd av Högskoleförordningens 5 kap. dvs. doktorander och amanuenser. Vidare behöver besked inte lämnas när anställningen har varat högst tre månader i följd (10 § p. 1 AF).


Besked till arbetstagarens fackliga organisation och rätten till överläggning

Om arbetstagaren är fackligt ansluten ska en kopia på blanketten även lämnas till den fackliga organisationen. Om den anställde har fyllt 68 år ska inget besked lämnas till de fackliga organisationerna (10 § p. 3 AF).

Både den anställde och den fackliga organisationen har rätt att begära överläggning med anledning av beskedet. Om så sker ska kontakt tas med Personalavdelningen som bistår vid överläggningen.
 

Underskriftsblankett och anmälan till Trygghetsstiftelsen

När den anställde varit tidsbegränsat anställd i 24 månader har hen rätt till avtalet om omställning. Blanketten ”trygghetsstiftelsens underskriftsblankett" ska då undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren och skickas via e-post till lönehandläggaren vid Personalavdelningen. Ange också eventuell tidigare statlig anställning och/eller eventuell ny anställning vid universitetet eller hos annan arbetsgivare. Om inte arbetstagaren undertecknat blanketten ska även skäl för detta anges i e-postmeddelandet till lönehandläggaren.
>> Anmälan till Trygghetsstiftelsen när tidsbegränsad anställning upphör
 

Företrädesrätt till återanställning (återanställningsrätt)

Arbetstagare som har varit tidsbegränsat anställda och där anställningen har upphört på grund av arbetsbrist kan ha företrädesrätt till återanställningen (återanställningsrätt). En förutsättning för återanställningsrätten är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Med anställning hos arbetsgivaren avses i detta sammanhang anställning inom staten. Arbetstagaren måste själv göra anspråk på sin företrädesrätt till återanställning efter det att denne fått besked om att den tidsbegränsade anställningen kommer att upphöra.

Återanställningsrätten gäller från och med att den anställde har gjort anspråk på sin återanställningsrätt till dess att nio månader har förflutit från anställningens sista dag.

Undantagna från återanställningsrätten är anställningar som tidsbegränsats med stöd av Högskoleförordningens 5 kap. dvs. doktorander och amanuenser samt adjungerade lärare som är anställda med stöd av det centrala kollektivavtalet, Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Vidare har anställda som fyllt 67 år ingen återanställningsrätt.

Återanställningsrätten innebär att en arbetstagare som har gjort anspråk på sin återanställningsrätt ställs som sökande vid utlysning av vakanta befattningar om den anställde uppfyller kvalifikationskraven. Den anställdes meriter prövas därefter i konkurrens med andra sökande utifrån kriterierna förtjänst och skicklighet.

Om det finns arbetstagare med återanställningsrätt kan arbetsgivaren besluta att anställa dessa utan att dessförinnan utlysa befattningen. Innan sådan anställning sker måste kontakt tas med Personalavdelningen för att säkerställa att det inte finns andra arbetstagare som har återanställningsrätt till den aktuella befattningen.

Återanställningsrätten upphör direkt om en arbetstagare får en ny anställning inom universitetet eller om arbetstagaren tackar nej till ett skäligt erbjudande.
 

Särskilda regler för säsongsanställda

En säsongsanställd arbetstagare som inte kommer att få förnyad säsongsanställning ska får besked om detta minst en månad innan den nya säsongen påbörjas. En förutsättning för beskedet är dock att arbetstagaren har varit anställd i mer än sex månader de senaste två åren. Säsongsanställda har företrädesrätt till återanställning om de har varit anställda i mer än sex månader under de senaste två åren.