Tillsvidare- eller tidsbegränsad personal kan sägas upp eller avskedas på grund av personliga skäl, om den anställde missköter sig eller grovt missköter sina åtaganden enligt anställningsavtalet.

En förutsättning för att uppsägningen ska vara giltig är att det finns saklig grund för uppsägning, att uppsägningen är skriftlig och att den anställde var medvetandegjord om att beteendet kunde leda till uppsägning.

Om en anställd missköter del av sitt anställningsavtal, ska arbetsgivaren påtala detta för den anställde. Om misskötsamheten fortsätter, kan samma information upprepas fast denna gång i skriftlig form. I det läget ska kontakt tas med Personalavdelningen för råd och stöd och malldokument.

Uppsägning på grund av personliga skäl sker efter beslut av Personalansvarsnämnden. Det är även nämnden som fattar beslut om varning och eventuella löneavdrag vid misskötsamhet. Dock inte när det handlar om att en arbetstagare uteblir från arbetsplatsen.