Löneavdrag vid föräldraledighet

(6 kap. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T)
Vid föräldraledighet görs löneavdrag med 4,6 % av månadslönen för de fem första arbetsdagarna. Om frånvaron är längre än fem arbetsdagar görs ett avdrag på 3,3 % av månadslönen för varje kalenderdag i frånvaron fr.o.m. första frånvarodagen. Om föräldraledigheten omfattar en eller flera hela kalendermånader görs avdrag med hela den fasta lönen.

Vid partiell föräldraledighet görs avdrag för varje kalenderdag i förhållande till minskningen av arbetstid. Detta gäller oavsett om ledigheten är jämnt förlagd eller har förlagts till vissa dagar i veckan.
 

Föräldralön

(8 kap. 1 § Villkorsavtal-SU)
En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön om föräldrapenning utgår från Försäkringskassan. Med adoptivbarn likställs barn som har tagits emot i adoptionssyfte och tiden beräknas från det att barnet kommer till adoptivföräldern.

Föräldralön utgår längst till barnet är 36 månader.

Föräldralönen utgår med 10 procent av den aktuella kalenderdagslönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av daglönen.

Föräldralönen utbetalas månadsvis i förhållande till ledighetens omfattning och utgår under högst 360 dagar.

Ledighet med föräldralön är semesterlönegrundande enligt semesterlagen.
(Paragrafen ändrad fr.o.m. 2008-01-01.)
 

Retroaktiv höjning i fråga om föräldralön

(8 kap. 2 § Villkorsavtal-SU)
Vid retroaktiv lönehöjning till följd av en lönerevision gäller för arbetstagare som har haft föräldralön att lönen beräknas på skillnaden mellan den tidigare och den nya lönen minskad med 10 procent.