Reviderad februari 2021

Om du som chef får information om att en av dina medarbetare, som befunnit sig på arbetsplatsen, testats positivt för covid-19.

Andra rutiner gäller i det fall då en student har insjuknat, men även då ska du kontakta säkerhetschefen enligt punkt 2.

 1. Prata med berörd medarbetare. Stäm av vilka hen kan ha varit i kontakt med på arbetsplatsen och kom överens med medarbetaren om vilken information som eventuellt kan gå ut till arbetsgruppen.
 2. Kontakta universitets säkerhetschef, Nellie Grenius, om att en medarbetare testats positiv för covid-19. Den smittades namn bör inte anges, om inte medarbetaren själv givit sitt godkännande till detta. Var noga med att hantera denna information med varsamhet. (se not 1.)
 3. Anmäl Allvarligt tillbud utan arbetsskada till Arbetsmiljöverket via länk anmalarbetsskada.se/p2/tillbud 
  Mer information kring anmälan om allvarligt tillbud om en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset finns på Arbetsmiljöverkets webb:
  >> Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset 
 4. Övriga åtgärder och hantering av information sker i samråd med säkerhetschef och vid behov även Personalavdelningen.

Om du som chef får information om att en av dina medarbetare, som inte befunnit sig på arbetsplatsen, testats positiv för covid-19

 1. Kontakta medarbetaren och hör hur hen mår.
 2. Ha kontinuerlig kontakta med medarbetaren för att se när återgång i arbetet är lämpligt. Det vill säga samma process som när en medarbetare blir sjukskriven av andra orsaker.
  >> Information om universitetets rehabprocess

Detta gör vi inte då en medarbetare testats positivt för covid-19

 • Vi, som arbetsgivare, erbjuder inte testning till medarbetare via vår företagshälsovård, utan hänvisar medarbetare som vill/behöver testas till hälso- och sjukvården, 1177.
 • Vi, som arbetsgivare, smittspårar inte. Detta uppdrag ligger inom ramen för hälso- och sjukvårdens verksamhet.
  >> Information om smittspårning

__________

Not 1. Var varsam med personuppgifter i hanteringen. I normalfallet bör det gå att informera de anställda som behöver informationen utan att nämna namnet på kollegan som eventuellt smittats. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är. Informationen som lämnas ska alltid vara saklig och korrekt och får inte vara kränkande för den anställda som berörs. Som alltid gäller att du inte ska registrera eller lämna ut fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. Utöver dataskyddsreglerna finns det regler om tystnadsplikt och sekretess som kan påverka vilka uppgifter om anställdas sjukdom som en arbetsgivare får lämna ut.