Om du som medarbetare blir kontaktad av en student, som befunnit sig på campus, och testats positivt för covid-19 gäller nedanstående rutiner.

Vilka rutiner som gäller i det fall då en medarbetare testats positiv finns beskrivet i ett separat dokument.

1.    Kontakta din chef

Informera din chef och bestäm tillsammans vem som genomför vad av nedanstående punkter.

2.    Prata med studenten

 • Prata med berörd student och fråga hur studenten mår.
 • Ta reda på var och vid vilken tidpunkt studenten har varit på campus.
 • Se till att studenten känner till att den kan få stöttande samtal genom Studenthälsan
 • Kontrollera hur studenten ställer sig till att vi delar dennes namn med säkerhetschef och Region Stockholm (OBS, detta är helt frivilligt). 

3.    Kontakta säkerhetschef

Kontakta universitets säkerhetschef, Nellie Grenius på nellie.grenius@su.se eller 08-16 11 51 om att en student testats positiv för covid-19. Universitetets kontakter med Region Stockholm i smittskyddsärenden går genom säkerhetschef, inte via enskilda anställda eller institutioner. Du ska inte ange den smittades namn, om inte studenten själv givit sitt godkännande till detta. Var noga med att hantera denna information med varsamhet. (se not 1).

4.    Övriga åtgärder

Övriga åtgärder och hantering av information sker i samråd med säkerhetschef. Exempel på åtgärder:

 • Överväg information till medarbetare – muntligen eller skriftligen
  Om andra, och i så fall vilka, medarbetare ska informeras måsta avgöras med hänsyn till hur studenten interagerat med personal. Ett förslag på formulering är ”Jag har fått information om att en student med covid-19 varit på [arbetsplatsen]. Jag vill därför informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du bör därför vara extra observant på eventuella symtom under de närmaste 14 dagarna samt vara extra noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du stanna hemma och du bör då även kontakta sjukvården för råd om eventuell provtagning.”
 • Överväg information till studenter, muntligen eller skriftligen, enligt mallen ovan
  Studenter som behöver hjälp att hantera sin oro för sjukdomen kan tala med Studenthälsan. Studenter med frågor om sjukdomen ska hänvisas till 1177 eller vårdcentral.
 • Överväg att kontakta presstjänsten
  Kontakta presstjänsten på press@su.se om du bedömer att det finns risk för medial uppmärksamhet. Detta gäller till exempel om det finns anledning att anta att studenten smittats under aktivitet som ordnats av universitetet, som salstentamen, exkursion, laboration eller liknande.
 • Bedöm behov av ytterligare åtgärder, gärna i samråd med Säkerhetschef
  Exempelvis:
  – Behövs extra städning av lokalen?
  – Kan undervisningen behöva bedrivas på distans kommande veckor?

Om du som medarbetare blir kontaktad av en student, som inte befunnit sig på campus, och som testats positiv för covid-19

 1. Prata med studenten och hör hur den mår
 2. Hänvisa studenten vid behov till 1177 eller vårdcentral för frågor om sjukdom. Studenthälsan kan stötta med individuella samtal för att hantera egen oro.

Detta gör vi inte då en student testats positivt för covid-19 

 • Vi, som utbildningsanordnare, erbjuder inte testning studenter, utan hänvisar de som vill/behöver testas till hälso- och sjukvården, 1177.
 • Vi, som utbildningsanordnare, smittspårar inte. Detta uppdrag ligger inom ramen för hälso- och sjukvårdens verksamhet.
  >> Information om smittspårning.
 • Då universitetet inte bedriver verksamhet som hanterar det nya coronaviruset, eller vårdar patienter/brukare som är sjuka i covid-19, så klassas det inte som ett allvarligt tillbud/arbetssjukdom om en medarbetare skulle testas positivt. Vi behöver således inte anmäla tillbud/arbetssjukdom i SAMIR.

__________

Not 1. Var varsam med personuppgifter i hanteringen. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är. Informationen som lämnas ska alltid vara saklig och korrekt och får inte vara kränkande för den som berörs. Som alltid gäller att du inte ska registrera eller lämna ut fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. Utöver dataskyddsreglerna finns det regler om tystnadsplikt och sekretess som kan påverka vilka uppgifter som får lämnas ut.