Du som chef ska agera tidigt när du misstänker att någon av dina medarbetare inte mår bra och initiera alltid åtgärder för att förebygga framtida ohälsa och arbetsoförmåga.

När någon av dina medarbetare blir sjuk har du som chef ett rehabiliteringsansvar. I enlighet med Stockholms universitets rehabiliteringspolicy, riktlinjer och rutiner ska du arbeta systematiskt enligt vår rehabiliteringsprocess och vid behov kontakta/anlita sakkunnig expertis, t.ex. din rådgivare på Personalavdelningen eller företagshälsovård.

Nedan finns en lista över innehållet på sidan, klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Olika typer av rehabilitering

Dokumentation

 

Olika typer av rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som vidtas för att en arbetstagare så snabbt som möjligt ska komma tillbaka eller stanna kvar på arbetet. Åtgärderna kan vara av medicinsk, social eller arbetslivsinriktad karaktär. 

Medicinsk rehabilitering

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Medicinsk rehabilitering består av åtgärder som ska leda till att en person så långt som möjligt ska behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga. Exempel på medicinsk rehabilitering kan vara sjukgymnastik, stresshantering vid utmattning, terapi m.m.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Du som är närmaste chef med personalansvar har ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen oavsett orsak till sjukskrivningen.

Medarbetare som på grund av sjukdom har fått nedsatt arbetsförmåga ska få hjälp och stöd för att återvinna arbetsförmågan och därmed kunna återgå i arbete – helt eller delvis. Rehabiliteringsarbetet ska ske genom tidiga, systematiska och samordnade insatser. Exempel på arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara arbetsanpassning, arbetsträning, utbildning, omplacering m.m.

Vi som arbetsgivare är skyldiga att vidta alla åtgärder som skäligen kan krävas för att anställningen ska bestå. Däremot är vi inte skyldiga att tillskapa särskilda arbetsuppgifter – arbetsuppgifterna ska finnas inom befintlig organisation.

Dokumentation

Som arbetsgivare har Stockholms universitet ett ansvar att på ett korrekt sätt dokumentera hela rehabiliteringsprocessen.

Vem dokumenterar?

Som ansvarig för rehabiliteringen är du också ansvarig för kontinuerlig dokumentation under hela rehabiliteringsprocessen.

Ansvarig för rehabiliteringen är skyldig att: ”bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete i enlighet med arbetsgivarens ansvar.” Ansvaret har du fått genom fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Om en anställd byter chef eller arbetsplats inom universitetet ska ansvarig chef överlämna information och dokumentation angående sjukskrivningar och eventuella rehabiliteringsåtgärder till den nya chefen.

Vad dokumenteras?

I rehabiliteringsarbetet ska alla uppgifter av betydelse dokumenteras. Syftet med dokumentationen är att kunna följa upp rehabiliteringsärenden från början till slut; ytterst för att kunna visa att vi som arbetsgivare har fullgjort vårt rehabiliteringsansvar.

Dokumentera – använd gärna mallar i vår verktygslåda:

  • kommunikation via e-post och telefon som har betydelse för ärendet
  • rehabiliteringsmöten (såväl genomförda som inställda)
  • avstämningar, samtal och andra möten
  • rehabiliteringsinsatser; ex. arbetsträning, arbetsanpassningar m.m.
  • planering av återgång i arbete och utfallet av detta
  • planering av deltidsarbete och utfallet av detta
  • handlingsplan och dess uppföljning
  • överenskommelser eller beslut
  • annan information eller händelser som har betydelse för ärendet.

Ett tips är att använda mallen för minnesanteckningar för att föra journal över ärendet. Där kan du samla all information om vad som händer i ärendet. För särskilda möten om exempelvis förebyggande rehabiliteringssamtal eller plan för återgång i arbete m.m. använd mallen för detta ändamål, men anteckna i dina minnesanteckningar att denna dokumentation finns.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla anställda ska kunna lita på att uppgifter i ett rehabiliteringsärende inte sprids till obehöriga. Sekretesslagen styr över hanteringen av personliga uppgifter. Tänk på att dokumentationen omgärdas av sekretesslagstiftning, varför den ska hanteras varsamt och vara inlåst vid förvaring.