Här får du en beskrivning över vad du som chef behöver tänka på och göra när det gäller det förebyggande rehabiliteringsarbetet. Det är viktigt att du som chef följer upp och agerar på tidiga signaler för att förebygga framtida ohälsa hos dina medarbetare.

Nedan finns en lista över innehållet på sidan, klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Uppmärksamma tidiga signaler

Undersök sjukfrånvaro

Upprepad korttidssjukfrånvaro

Förebyggande rehabiliteringssamtal

Verktygslåda för förebyggande rehabiliteringsarbete

 

Miniutbildning förebyggande arbete
 

Uppmärksamma tidiga signaler

Det är viktigt att du som chef uppmärksammar tidiga signaler på ohälsa hos dina medarbetare. Ju tidigare ett problem uppmärksammas desto större är möjligheten att nå ett positivt resultat med ditt förebebyggande rehabiliteringsarbete. Om det finns anledning att misstänka att en medarbetare inte mår bra är det av stor vikt att tidigt söka orsaken till problem och sätta in lämpliga stödåtgärder för att förebygga risken att medarbetaren på sikt hamnar in i en lång sjukskrivning.

Några exempel på tidiga signaler hos medarbetaren:

 • upprepad korttidssjukfrånvaro (6 sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månader)
 • beteendeförändringar, t.ex. isolerar sig från arbetskamraterna, blir tyst och inåtvänd
 • irritation, aggressivitet, oro, rastlöshet, ”allt är tungt och jobbigt”
 • arbetar överambitiöst
 • arbetsprestationen minskar
 • svårigheter att passa tider
 • har ofta olika krämpor
 • samarbetssvårigheter

Undersök sjukfrånvaro

Undersök medarbetarens sjukfrånvaro. Det är ofta nödvändigt att se ett år bakåt i tiden för att få en uppfattning om det finns något mönster eller när en förändring har börjat uppträda. 

Upprepad korttidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro börjar ofta som upprepad korttidssjukfrånvaro, den ökar ofta till tätare och längre frånvarotillfällen. Att uppmärksamma detta i tid kan förhindra att medarbetare blir långtidssjukskrivna. Orsakerna till sjukfrånvaron kan vara medicinska men också ha sin grund i medarbetarens arbets- och/eller privatsituation. Genom en kartläggning kan vi som arbetsgivare lättare vidta åtgärder för att förebygga framtida ohälsa och arbetsoförmåga.

Du som chef ska därför arbeta systematiskt med upprepad korttidssjukfrånvaro genom att:

 • en gång i månaden ta ut rapport om upprepad korttidssjukfrånvaro i Primula för din personalgrupp, se instruktion hur du gör det
 • du kallar medarbetare med sex eller fler sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna till ett förebyggande rehabiliteringssamtal
 • du utifrån förebyggande rehabiliteringssamtalet formulerar och följer upp en handlingsplan.

En av åtgärderna kan vara att läkarintyg kan krävas från första sjukdagen. Ta kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen för råd och stöd.

Förebyggande rehabiliteringssamtal

Förebyggande rehabiliteringssamtal ska genomföras med en medarbetare:

 • som haft upprepad sjukfrånvaro, dvs. sex sjuktillfällen de senaste 12 månaderna eller
 • när du bedömer att det finns anledning till samtal på grund av att allt inte verkar vara som det borde vara eller
 • när medarbetare initierar samtalet

Genom ett samtal med medarbetaren kartlägger du som chef orsaken till problemet och ser vilka möjligheter som finns för att ge stöd eller vilka åtgärder som behöver vidtas. Syftet med samtalet är att förebygga eventuell sjukskrivning och fånga tidiga signaler på att din medarbetare inte mår bra samt vidta åtgärder för att förebygga framtida ohälsa och arbetsoförmåga. Samtal är bästa sättet att identifiera behov av åtgärder. Våga fråga!

Genom att konkretisera och formulera en handlingsplan ökar möjligheten att hitta rätt åtgärd och stöd så att medarbetaren får den hjälp som behövs för att fungera på arbetet.

Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att du även tar hand om de organisatoriska och sociala aspekter som framkommer i samtalet; ex. arbetsbelastning, arbetstid, resurser och befogenheter m.m.

Den chef som behöver stöd inför det förebyggande rehabiliteringssamtalet kan kontakta sin rådgivare på Personalavdelningen.

Verktygslåda för förebyggande rehabiliteringsarbete

Lathund för att ta fram rapport sjuktillfällen i Primula (285 Kb)

Förebyggande rehabsamtal, guide (158 Kb)

Förebyggande rehabsamtal, mall (159 Kb)

Minnesanteckningar, mall (161 Kb)

Rehabkarta för chefer (bild) (196 Kb)