Nedan finns en lista över innehållet på sidan, klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Sjukanmälan

Initiera och håll kontakten med medarbetaren

Bedömning, dag 1–7

Planera och dokumentera

Verktygslåda, dag 1–7

 


Miniutbildning sjuk, dag 17
 

Sjukanmälan

Sjukskrivning börjar med att din medarbetare sjukanmäler sig till dig som närmaste chef. Sjukanmälan bör komma direkt från medarbetaren via telefon, sms eller e-post. Läs mer på checklista vid sjukdom.

Initiera och håll kontakten med medarbetaren

Om du inte har pratat med medarbetaren direkt, följ upp med ett telefonsamtal senast dag 3 för att stämma av situationen och tidigt skapa en dialog om när medarbetaren kan tänkas komma åter i arbete.

Tidig och regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare har stor betydelse i hur lyckad och snabb återgången i arbetet blir.

Om det redan nu framgår att sjukskrivningen kan bli långvarig är det viktigt att du som chef bokar in regelbundna avstämningar (till exempel en gång i veckan) med din medarbetare för att följa upp hur medarbetaren mår samt prognosen för återgång i arbete. Läs mer i kontaktsamtal (guide).

Bedömning, dag 1–7

Rätten till sjuklön

Det är du som chef som, enligt lagen om sjuklön (1991:1047), bedömer rätten till sjuklön. För att ha rätt till sjuklön gäller att medarbetarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom i förhållande hens ordinarie arbete. Sjuklönen är steglös, det vill säga den kan betalas med vilken procentsats som helst.

De första sju dagarna i en sjukskrivningsperiod krävs i vanliga fall inte något läkarintyg, men om det finns särskilda skäl (Villkorsavtalet 7 kap, 3 §) kan du som chef begära att medarbetaren ska lämna läkarintyg tidigare än dag 8. Detta kan exempelvis gälla när det finns en misstanke om en felaktig sjukanmälan, t.ex. när en medarbetare ”hotar” med att vara sjuk om hen inte får vara ledig. Detta ska inte förväxlas med förstadagsintyg då det endast gäller vid enstaka tillfällen och inte under en överenskommen period.

Om du behöver råd och stöd vid bedömningen, ta gärna kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen.

Upprepad korttidssjukfrånvaro

Ta ut rapporten i Primula om antal sjukfrånvarotillfällen, se lathunden i verktygslådan. Om medarbetarens korttidssjukfrånvaro överstiger 6 tillfällen under en 12 månaders period, följ rutinerna enligt förebyggande rehabiliteringsarbete.

Förstadagsintyg

Enligt Villkorsavtalet, 7 kap. 3 §, har arbetsgivaren möjlighet att kräva att medarbetaren styrker sin frånvaro med läkarintyg från första sjukdagen. Detta är en åtgärd som endast vidtas i enstaka fall och beslutas av personalchefen. Om du överväger denna åtgärd, ta kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen. 

Anpassningar eller reseersättning

Du kan redan nu i samråd med medarbetaren undersöka, om tillfälliga anpassningar skulle göra det möjligt för medarbetaren att arbeta trots sin sjukdom.

Till exempel anpassningar av ordinarie arbetsuppgifter, anpassningar av arbetstider, andra arbetsuppgifter eller att arbeta hemifrån.

Om sjukdomen hindrar medarbetaren att ta sig till och från arbetet på ordinarie sätt, har du möjlighet att betala ersättning för merkostnader för resor till och från arbete i stället för sjuklön. Reseersättningen är skattepliktig och kan bara betalas ut om medarbetaren är sjukskriven på heltid.

Planera och dokumentera

Om du gör en bedömning att medarbetaren blir sjukskriven en längre period, gör snarast en preliminär plan för vad du behöver göra under olika delar av sjukskrivningsperioden. Till din hjälp finns rehabkalender. Kom ihåg att dokumentera alla viktiga händelser i ärendet. Använd gärna mallen för minnesanteckningar i verktygslådan nedan.

Vertygslåda, dag 1–7

Kontaktsamtal, guide (160 Kb)

Lathund för att ta fram rapport sjuktillfällen i Primula (285 Kb)

Minnesanteckningar, mall (161 Kb)

Rehabkalender – viktiga datum i rehabärendet (36 Kb)

Rehabkarta för chefer (bild) (187 Kb)