Nedan hittar du en lista över innehållet på sidan, klicka på länkarna för att läsa mer.

Fortsätt med den tidigare planeringen

Försäkringskassan

Verktygslåda, dag 181–365Fortsätt med den tidigare planeringen

Nu har din medarbetare varit sjuk i över ett halvår och det är av största vikt att du aktivt arbetar med ärendet för att driva det framåt.

Följ er planering som ni lagt tidigare i ärendet. För detaljerad beskrivning, läs gärna i rehabiliteringsprocessen under Sjuk, dag 15–90.

Det som skiljer sig från den tidigare perioden är hur Försäkringskassan bedömer i medarbetarens ärende och hur Försäkringskassans beslut kan påverka vår hantering i ärendet. Se mer information nedan under rubriken Försäkringskassan.

Det viktigaste är att du som chef regelbundet håller kontakten med din medarbetare.

Medarbetaren ska inkomma med ett komplett läkarintyg (endast diagnosen får döljas) till dig som chef för att du ska kunna bedöma rätten till sjukfrånvaro och planera återgång i arbetet. Håll er Plan för återgång i arbete aktuell och anpassa åtgärderna till nyinkommen information, bedömningar och händelser som påverkar medarbetarens arbetsförmåga.

Även här kan det bli aktuellt att ta ställning till en tillfällig eller permanent omplacering. Ta i så fall kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen.

Kom ihåg att du kan få stöd i planeringen. Om du inte har gjort det tidigare, bör du kontakta din rådgivare på Personalavdelningen för att få hjälp med planeringen och för att eventuellt sätta in fler åtgärder.

Och kom ihåg att fortsätta dokumentera i ärendet.

Försäkringskassan

Rätt till sjukpenning

Från och med dag 181 i sjukskrivningsperioden bedömer Försäkringskassan medarbetarens arbetsförmåga utifrån alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden, det vill säga att medarbetaren bara har rätt till sjukpenning i den omfattning som hen inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det kan innebära att Försäkringskassan inte betalar någon sjukpenning trots att medarbetaren inte har någon arbetsförmåga i sin ordinarie anställning.

Det finns två undantag:
– Om Försäkringskassan bedömer att medarbetaren med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete i ordinarie omfattning någonstans i vår verksamhet före dag 366.
– Om det kan anses oskäligt att bedöma medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, till exempel om hen är svårt sjuk.

Om Försäkringskassan beslutar att inte betala ut sjukpenning till medarbetaren, är hen skyldig att meddela detta till dig som chef. Ta då kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen för rådgivning om fortsatt handläggning. Meddela även Lönesektionen att medarbetaren inte längre har rätt till sjukpenning och från vilket datum beslutet gäller.

Observera att medarbetaren kan fortsatt ha rätt till sjukfrånvaro och att ditt rehabiliteringsansvar kvarstår så länge medarbetaren är sjukskriven och anställd hos oss, även om rätten till sjukpenning upphör. Medarbetaren ska därför fortsatt inkomma med läkarintyg till dig som chef.

Kontakt med Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ta kontakt med dig som chef utifrån sitt samordningsuppdrag. De kan till exempel begära in er kopia på Plan för återgång i arbete eller kalla till ett avstämningsmöte som du som chef och arbetsgivarrepresentant är skyldig att närvara vid. Försäkringskassan kan även besluta om en arbetsträning som en lämplig åtgärd för medarbetaren.

Läs mer om Försäkringskassans information för arbetsgivare från dag 181 på Försäkringskassans webbplats.

Verktygslåda, dag 181-365

Avstämningar, guide (158 Kb)

Kontaktsamtal, guide (160 Kb)

Kartläggning av arbetsuppgifter, deltidsarbete (bilaga 1 till Plan för återgång i arbete) (159 Kb)

Minnesanteckningar, mall (161 Kb)

Plan för återgång i arbete (167 Kb)

Rehabkalender – viktiga datum i rehabärendet (36 Kb)

Rehabkarta för chefer (bild) (187 Kb)