Nedan hittar du en lista över innehållet på sidan, klicka på länkarna för att läsa mer.

Fortsätt med den tidigare planeringen

Försäkringskassan

Verktygslåda, från dag 366Fortsätt med den tidigare planeringen

Nu har din medarbetare varit sjuk i över ett år och ni har säkert en pågående planering som ni följer upp. Läs gärna i rehabiliteringsprocessen under Sjuk, dag 15-90.

Det som skiljer sig från den tidigare perioden är hur Försäkringskassan bedömer i medarbetarens ärende och hur Försäkringskassans beslut kan påverka vår hantering i ärendet. Se nedan under rubriken Försäkringskassan.

Det viktigaste är att du som chef regelbundet håller kontakten med din medarbetare.

Medarbetaren ska inkomma med ett komplett läkarintyg (endast diagnosen får döljas) till dig som chef för att du ska kunna bedöma rätten till sjukfrånvaro och planera återgång i arbetet. Håll er Plan för återgång i arbete aktuell och anpassa åtgärderna till nyinkommen information, bedömningar och händelser som påverkar medarbetarens arbetsförmåga.

Även här kan det bli aktuellt att ta ställning till tillfällig eller permanent omplacering. Ta i så fall kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen.

De flesta långa sjukfall är komplexa och svåra att hantera. Du kan få stöd i planeringen. Om du inte har gjort det tidigare, bör du kontakta din rådgivare på Personalavdelningen för få hjälp med planeringen och att eventuellt sätta in fler åtgärder.

Och kom ihåg att fortsätta dokumentera i ärendet.

Försäkringskassan

Rätt till sjukpenning

Innan dag 365 i sjukskrivningsperioden gör Försäkringskassan en utredning om medarbetaren kan klara av ett annat arbete på arbetsmarknaden. Om utredningen visar att medarbetaren kan klara ett annat arbete, upphör rätten till sjukpenning efter 365 dagar.

Försäkringskassan kan göra undantag om det kan anses oskäligt att bedöma medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, till exempel om hen är svårt sjuk.

Om Försäkringskassan beslutar att inte betala ut sjukpenningen till medarbetaren, ta kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen för rådgivning om fortsatt handläggning. Meddela även Lönesektionen att medarbetaren inte längre har rätt till sjukpenning och från vilket datum beslutet gäller.

Observera att medarbetaren kan fortsatt ha rätt till sjukfrånvaro och att ditt rehabiliteringsansvar kvarstår så länge medarbetaren är sjukskriven och anställd hos oss, även om rätten till sjukpenning upphör. Medarbetaren ska därför fortsatt inkomma med läkarintyg till dig som chef.

Kontakt med Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ta kontakt med dig som chef utifrån sitt samordningsuppdrag. De kan till exempel begära in er kopia på Plan för återgång i arbete eller kalla till ett avstämningsmöte som du som chef och arbetsgivarrepresentant är skyldig att närvara vid. Försäkringskassan kan även besluta om en arbetsträning som en lämplig åtgärd för medarbetaren.

Läs mer om Försäkringskassans information för arbetsgivare från dag 366 på Försäkringskassans webbplats.

Verktygslåda, från dag 366

Avstämningar, guide (158 Kb)

Kontaktsamtal, guide (160 Kb)

Kartläggning av arbetsuppgifter, deltidsarbete (bilaga 1 till Plan för återgång i arbete) (159 Kb)

Minnesanteckningar, mall (161 Kb)

Plan för återgång i arbete (167 Kb)

Rehabkalender – viktiga datum i rehabärendet (36 Kb)

Rehabkarta för chefer (bild) (187 Kb)