Nedan finns en lista över innehållet på sidan, klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Läkarintyg från dag 8

Håll kontakten

Bedömning, dag 8–14

Dokumentera

Verktygslåda, dag 8–14

 

Miniutbildning sjuk, dag 814
 

Läkarintyg från dag 8

Från och med dag åtta i sjukskrivningsperioden ska medarbetaren lämna in ett läkarintyg till dig som chef. Läkarintyget ska lämnas i sin helhet, bara diagnosen får döljas. Medarbetaren har rätt att själv välja läkare, förutom i de fall där du som chef efterfrågat ett intyg tidigare än från och med dag åtta (exempelvis vid förstadagsintyg), där medarbetaren ska gå via företagshälsovården.

Läkarintyget ska lämnas in skyndsamt. Vid problem att få tag på läkaren eller att läkartiden är inbokad efter dag åtta, ska medarbetaren ha en dialog med dig som chef så att du känner till varför läkarintyget dröjer. Det är dock viktigt att läkarintyget är skrivet från och med dag åtta, vilket kan innebära att läkaren eventuellt får skriva läkarintyget retroaktivt.

Den delen av läkarintyget där informationen om sjukskrivningsgrad, sjukperiod och medarbetarens namn och personnummer framgår ska därefter skickas vidare till Lönesektionen på Personalavdelningen.

Håll alla läkarintyg och all annan dokumentation i ärendet ordnade och förvara det på ett säkert sätt.

Hantering av ofullständiga läkarintyg

Det är medarbetarens ansvar att genom ett läkarintyg styrka nedsättning av arbetsförmågan. Medarbetaren ska även lämna in andra upplysningar som behövs för att kartlägga behovet av rehabilitering, t ex beslut från Försäkringskassan. Om ett läkarintyg inte innehåller tillräckliga uppgifter för att du som chef kan göra den bedömningen, får medarbetaren ta kontakt med sin läkare för att få läkarintyget kompletterat. 

Håll kontakten

Fortsätt att hålla en kontinuerlig kontakt med medarbetaren. Följ gärna upp informationen i läkarintyget och ställ frågor om prognosen för återgång i arbete. Du behöver fortsätta att utreda möjliga arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder för att öka möjligheten till återgång i arbete. Om medarbetaren inte har någon arbetsförmåga alls kan ni diskutera om det finns andra sätt att hålla en god kontakt med arbetsplatsen, exempelvis genom att delta vid gemensamma aktiviteter och besök. Läs gärna mer i kontaktsamtal (guide).

Om det framgår att medarbetaren blir sjukskriven en längre tid, kan du skicka rehabilitering – informationsblad till medarbetaren. Skriv gärna ut informationsbladet och posta det hem till medarbetaren. Du kan nämna det till medarbetaren under ditt kontaktsamtal.

Bedömning, dag 8–14

Rätten till sjuklön

Du som chef ska utifrån uppgifterna i läkarintyget bedöma rätten till sjuklön. Precis som tidigare gäller att rätten till sjuklön föreligger när medarbetarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom i förhållande ordinarie arbete. Medarbetaren kan välja att arbeta mer än vad läkarintyget anger, men aldrig mindre.

Rätten till sjukfrånvaro

Om du som chef har bedömt att medarbetaren har rätt till sjuklön får även hen vara frånvarande från arbetet.

Arbetslivsinriktade åtgärder

Det kan framgå från läkarintyget eller på annat sätt att det är aktuellt att sätta in arbetslivsinriktade åtgärder, i form av tillfälliga anpassningar, arbetsträning, arbetsresor m.m. Då är det viktigt att du bokar ett möte tillsammans med medarbetaren och sätter igång planeringen för återgång i arbete. 

Företagshälsovården

Om du som chef ser behovet kan det vara bra att koppla in företagshälsovård tidigt. Det kan exempelvis vara lämpligt vid misstänkt missbruksproblematik, arbetsrelaterad ohälsa, stressproblematik med mera. Det går också bra att bara ringa för att få rådgivning i ditt ärende med företagshälsovården.

Företagshälsovården är experter på kopplingen mellan det medicinska sjukdomstillståndet och arbetet och kan ge dig som chef stöd och råd under rehabiliteringsprocessen. Hos företagshälsovården finns det kompetens i egenskap av case managers (rehabsamordnare), företagsläkare, psykologer, sjukgymnaster med flera. Du som chef kan anlita företagshälsovården fast medarbetaren har kvar sin sjukskrivande läkare inom hälso- och sjukvården. Däremot kan företagshälsovården aldrig erbjuda några medicinska behandlingar. Läs mer om vår företagshälsovård eller på Feelgoods webbplats.

Vid arbetsskada eller arbetssjukdom

Om det framgår från läkarintyget eller om du får information på annat sätt att sjukskrivningen beror på arbete eller arbetsskada, ska en anmälan göras anmälan i SAMIR. Observera att stressrelaterade besvär som har koppling till arbetet kan klassas som arbetssjukdom och därmed också anmälas i SAMIR. Följ rutinerna som finns på arbetsskador och tillbud.

Dokumentera

Kom ihåg att dokumentera alla viktiga händelser, bedömningar och beslut i ärendet. Använd gärna mallen för minnesanteckningar som finns i verktygslådan nedan.

Verktygslåda, dag 8–14

Kontaktsamtal, guide (160 Kb)

Minnesanteckningar, mall (161 Kb)

Rehabilitering – informationsblad för medarbetare (1370 Kb)

Rehabkalender – viktiga datum i rehabärendet (36 Kb)

Rehabkarta för chefer (bild) (196 Kb)