Nedan finns en lista över innehållet på sidan, klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Fortsätt med den tidigare planeringen

Omplacering

Försäkringskassan

Verktygslåda, dag 91–180Fortsätt med den tidigare planeringen

I den här delen av rehabiliteringsprocessen handlar det om att följa er tidigare planering som ni lagt under föregående period i rehabiliteringsprocessen, det vill säga under Sjuk, dag 15–90.

Det som skiljer sig från den tidigare perioden är hur Försäkringskassan bedömer i medarbetarens ärende och hur Försäkringskassans beslut kan påverka vår hantering i ärendet. Se mer information nedan under rubriken Försäkringskassan.

Det viktigaste är att du som chef regelbundet håller kontakten med din medarbetare.

Medarbetaren ska inkomma med ett komplett läkarintyg (endast diagnosen får döljas) till dig som chef för att du ska kunna bedöma rätten till sjukfrånvaro och planera återgång i arbetet. Håll er Plan för återgång i arbete aktuell och anpassa åtgärderna till nyinkommen information, bedömningar och händelser som påverkar medarbetarens arbetsförmåga.

Kom ihåg att du kan få stöd i planeringen. Om du inte har gjort det tidigare, bör du kontakta din rådgivare på Personalavdelningen för få hjälp med planeringen och att eventuellt sätta in fler åtgärder, som till exempel företagshälsovården.

Kom ihåg att fortsätta dokumentera i ärendet.

Omplacering

Under den här perioden är målet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fortfarande att i första hand rehabilitera din medarbetare till hens ordinarie anställning. Men i vissa fall kan det bli aktuellt med en tillfällig omplacering för att pröva medarbetarens arbetsförmåga i ett annat arbete på Stockholms universitet.

När alla möjligheter att återgå i den ordinarie anställningen är uttömda kan det bli fråga om en varaktig omplacering.

Ta alltid kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen om du bedömer att omplacering kan bli aktuell.

Försäkringskassan

Rätt till sjukpenning

Från och med dag 91 i sjukskrivningsperioden skärper Försäkringskassan bedömningen och medarbetarens arbetsförmåga bedöms i förhållande till annat arbete inom Stockholms universitet. Medarbetaren har bara rätt till sjukpenning i den omfattning hen inte kan utföra något arbete inom Stockholms universitet.

Om Försäkringskassan beslutar att inte betala ut sjukpenningen till medarbetaren, är hen skyldig att meddela det till dig som chef. Ta kontakt med din rådgivare på Personalavdelningen för rådgivning om fortsatt handläggning. Meddela även Lönesektionen att medarbetaren inte längre har rätt till sjukpenning och från vilket datum beslutet gäller.

Observera att medarbetaren kan fortsatt ha rätt till sjukfrånvaro och att ditt rehabiliteringsansvar kvarstår så länge medarbetaren är sjukskriven och anställd hos oss, även om rätten till sjukpenning upphör. Medarbetaren ska därför fortsatt inkomma med läkarintyg till dig som chef.

Kontakt med Försäkringskassan

För att kunna bedöma rätten till sjukpenning kan Försäkringskassan behöva kontakta arbetsgivare för att utreda om medarbetaren klarar av ett annat arbete inom Stockholms universitet. Det kan ske via brev eller telefon.

Försäkringskassan kan även begära in er Plan för återgång i arbete. Skicka då en kopia på den senaste planen som du och din medarbetare har upprättat.

Försäkringskassan kan i samordningssyfte kalla till ett avstämningsmöte som du som chef och arbetsgivarrepresentant är skyldig att närvara vid.

Arbetsträning i samarbete med Försäkringskassan

I vissa fall kan Försäkringskassan hjälpa medarbetaren med en långsam upptrappning av arbetsförmågan i form av arbetsträning. Om du tror att arbetsträning skulle hjälpa din medarbetare att komma tillbaka till arbetet kan du ta kontakt med dennes handläggare på Försäkringskassan. Om Försäkringskassan bedömer att detta är en effektiv rehabiliteringsåtgärd för din medarbetare, tar de fram en plan tillsammans med dig som arbetsgivare, medarbetaren och hens läkare.

Under arbetsträningen betalar Försäkringskassan ut rehabiliteringsersättning till medarbetaren. Medarbetaren ska arbetsträna minst en fjärdedel av sin normala arbetstid under längst tre månader. Ofta behöver arbetsträningen kombineras med andra åtgärder, till exempel anpassning av arbetsplatsen och arbetstiderna eller olika arbetshjälpmedel.

Läs mer om Försäkringskassans information för arbetsgivare från dag 91 på Försäkringskassans webbplats.

Verktygslåda, dag 91–180

Avstämningar, guide (158 Kb)

Kontaktsamtal, guide (160 Kb)

Kartläggning av arbetsuppgifter, deltidsarbete (bilaga 1 till Plan för återgång i arbete) (159 Kb)

Minnesanteckningar, mall (161 Kb)

Plan för återgång i arbete (167 Kb)

Rehabkalender – viktiga datum i rehabärendet (36 Kb)

Rehabkarta för chefer (bild) (196 Kb)