Tidsbegräns-
ningsgrund


Förklaring


Längd     

LAS 5 §*

 
1. ALVA = Allmän visstidsanställning 
2. Vikariat
3. Säsongsarbete
Max 2 år
Max 2 år
Säsong
LAS 6 § Provanställning Max 6 månader
     
AF 9 §
punkt 2
För enstaka kortvariga perioder.
HF 4 kap.
10 §
Lärare inom konstnärlig verksamhet. Läraren kan anställas som längst fem år åt gången.
Anställningen får förnyas.
Max 10 år
HF 4 kap.
11 §
Adjungerad professor (sysselsatt utanför lärosäte) anställs på en deltidsanställning.
Anställningen får förnyas.
Max 12 år
HF 4 kap.
12 §
Gästprofessor (från annat lärosäte).
Anställningen får förnyas.
Max 5 år
HF 4 kap.
12 a §

Biträdande lektor (anställning för meritering).
Biträdande lektor anställs minst fyra år och högst sex år. Anställningen får förnyas högst två år.

Max 8 år
HF 5 kap. Doktorand (utbildningsanställning).
Den första doktorandanställningen får gälla
högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Max 4 år heltid**
HF 5 kap.
8–12 §§
Amanuenser och kliniska assistenter. Antagen på grundnivå eller avancerad nivå. Högst ett år i taget. Anställningen får förnyas. Max 3 år
     
Kollektiv-
avtal***
Postdoktor
Postdoktor (forskningsanställning). Postdoktoranställningen får förlängas om det föreligger särskilda skäl. Max 2 år
Kollektivavtal
Adjungerad
lärare
Adjungerad lärare (sysselsatt utanför lärosäte) anställs på en deltidsanställning, högst 49 % av en heltidsanställning. Anställningen får förnyas. Max 2 år
Kollektivavtal
URA
Utlandsstationerade anställda.
URA-anställningar får förnyas.
Kollektivavtal
VASA
Arbetsmarknads,- sociala- och sysselsättningspolitiska anställningar. VASA-anställningar gäller högst 12 månader. Anställningen får förnyas. Max 2 år
Kollektivavtal
Studentmed-
arbetare
Studentmedarbetare anställs terminsvis, högst 25 % av en heltidsanställning. Anställningen får förnyas fyra gånger. Max 4 x
1 termin

 

* För omvandlingsregler från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning,
se LAS 5 a och b §§.

** En doktorand kan exempelvis vara anställd 8 år på halvtid.

*** Med kollektivavtal avses centrala kollektivavtal. Information om dessa avtal finns på: Arbetsgivarverkets webbplats.