Följande tidsbegränsningsgrunder kan användas vid anställning av teknisk/administrativ personal samt för forskare. Klicka på rubrikerna för att läsa mera om de olika paragraferna.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Anställningsförordningen (AF) 

Centrala kollektivavtal

Timanställda (LAS eller AF)

 

Lagen om anställningsskyd (LAS)

Allmän visstidsanställning (ALVA) LAS 5 § p.

Vid allmän visstidsanställning (ALVA) behöver inte arbetsgivaren ange någon särskild grund för tidsbegränsningen. Däremot är tiden som en arbetstagare kan vara anställd på en ALVA begränsad. Om en arbetstagare har varit anställd på en allmän visstidsanställning vid Stockholms universitet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning (LAS 5 a § första stycket p. 1).

I vissa fall ska även anställningstid äldre än fem år räknas in i tiden för att omvandla en ALVA till en tillsvidareanställning. Den grundläggande förutsättningen för en omvandling är, liksom enligt ovan, att en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren på en ALVA i sammanlagt mer än två år. Som ytterligare förutsättning gäller att tiden om två år överskrids under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar enligt LAS (ALVA, vikariat och/eller säsongsarbete) som följt på varandra hos arbetsgivaren. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. (LAS 5 a § första stycket p. 2 och tredje stycket). 

Anställningstiden i en allmän visstidsanställning löper på oavsett om personen är frånvarande av någon anledning, till exempel sjukdom, tjänstledighet, föräldraledighet eller har en lägre sysselsättningsgrad än heltid.

För en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Se även styrdokument Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång.

Vikariat (LAS 5 § p. 2)

Ett vikariat innebär att en arbetstagare anställs för att ersätta en eller flera arbetstagare som är tillfälligt lediga/frånvarande. Vikariat kan även användas på en ledig anställning under tiden ett rekryteringsförfarande pågår eller under en kortare period vid osäkerhet om en ledig anställning ska återbesättas.

Till skillnad från en allmän visstidsanställning kan tvist uppstå om ett vikariat är korrekt eller ej. Med anledning av det bör det på anställningsbeslutet framgå namn på den arbetstagare vikarien utför arbete istället för, eller andra giltiga skäl för vikariatet.

Om en arbetstagare har varit anställd som vikarie vid Stockholms universitet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, övergår anställningen till en tillsvidareanställning (LAS 5 a § fjärde stycket).

Anställningstiden för ett vikariat löper på oavsett om personen är frånvarande av någon anledning, till exempel sjukdom, tjänstledighet, föräldraledighet eller har en lägre sysselsättningsgrad än heltid.

För en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte ett vikariat till en tillsvidareanställning. I första hand ska dock allmän visstidsanställning användas för återanställning efter pensionsavgång. Se även styrdokument Regler för pensionsavgång.

Säsongsarbete (LAS 5 § p. 3)

Inom arbetsområden där behovet av arbetskraft regelbundet varierar från en period till en annan på grund av naturens växlingar kan arbetsgivaren använda sig av säsongsanställning. Det är då möjligt att tidsbegränsa en anställning för ett visst års säsong.

Provanställning (LAS 6 §)

I samband med en tillsvidareanställning finns det en möjlighet att använda sig av en tidsbegränsad provanställning under högst sex månader. Normalt ska en tillsvidareanställning inledas med en provanställning. Provanställningen får längst vara sex månader, därefter övergår den till en tillsvidareanställning om den inte har avbrutits.

Om den anställde är väl känd av arbetsgivaren finns sällan anledning att provanställa. Vid Stockholms universtet ska tillsvidareanställningar normalt inledas med en provanställning. Då ska i stället referenser tas inom universitetet.

I vissa fall kan provanställning ändå tillämpas på redan anställda. Det gäller i de fall en anställd vid Stockholms universitet erbjuds en annan anställning med ett klart utökat ansvar, till exempel en anställning som chef.
 

Anställningsförordningen (AF)

Enstaka kortvariga perioder (AF 9 § p. 2)

Tidsbegränsad anställning med stöd av AF kan ske för enstaka, kortvariga anställningsperioder. Med kortvarig menas högst ett par månaders varaktighet. Sammanhängande anställning enligt AF bör inte ske i nära anslutning till en allmän visstidsanställning eller vikariat. Tidsbegränsad anställning enligt anställningsförordningen kan också ske om arbetet sker intermittent, se information om Timanställning.
 

Centrala kollektivavtal

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtalet är tillämpligt på arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. En postdoktor får anställas tills vidare, dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. En anställd som varit föräldraledig ska erbjudas möjlighet till förlängning, motsvarade minst ledighetens omfattning.

För att kunna anställas som postdoktor ska arbetstagaren ha avlagt doktorsexamen eller ha utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och ha avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl förstås ledighet av samma typ som nämns i föregående stycke.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning, men undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Anställningsperioden ska normalt avse två år och anställning som postdoktor avser arbete på heltid.

En förutsättning för att använda tidsbegränsad anställning som postdoktor är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av avtalet under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Tidsbegränsad anställning som postdoktor är en kollektivavtalad tidsbegränsning som gäller utöver lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetstagare kan alltså före och efter en anställning som postdoktor vara tidsbegränsat anställd t.ex. som forskare med stöd av 5 § p.1 LAS, allmän visstidsanställning. Någon sammanräkning med anställningstid i tidsbegränsad anställning enligt LAS eller högskoleförordningen görs inte.

Utlandsstationering – URA

URA är ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands och gäller för arbetstagare som ska vara utlandsstationerade under tjänstgöring utomlands. URA ger också möjligt för arbetsgivaren att anställa en arbetstagare tidsbegränsat för enbart en utlandstjänstgöring. Om anställning sker med avsikt att den anställde ska vara utlandsstationerad, kan anställningen vara tidsbegränsad. Det finns ingen begränsning i längd men omfattningen ska i normalfallet vara heltid. Anställningstiden ska i normalfallet vara kopplad till utlandsvistelsen och endast kortare förberedelser får rymmas inom anställningstiden. Om förberedelserna är mer omfattande, ska den anställningsperioden tidsbegränsas med stöd av annan tidsbegränsningsgrund.

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

Avtalet syftar till att underlätta anställningar som främjar allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättningspolitiska mål. En förutsättning för att ingå anställning med stöd av avtalet är att den arbetstagare som anställs omfattas av villkoren i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med stöd av lag eller förordning.

Med stöd av avtalet kan en anställning tidsbegränsas under en maximal sammanlagd tid om 24 månader.
 

Timanställning (LAS eller AF)

Det som kallas timanställning är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att ersättning betalas per timme. Enligt lokalt kollektivavtal 3 kap. 6 § Villkorsavtal-SU kan timlön betalas till arbetstagare vars anställningstid omfattar mindre än 4 veckor i sträck eller om arbetet sker intermittent.

En anställningsbekräftelse som avser intermittent arbete kan utfärdas då arbetstagaren endast tjänstgör vid enstaka tillfällen efter förfrågan från arbetsgivaren. Detta betyder att anställningsperioden inte betraktas som sammanhängande. Ett nytt anställningsförhållande påbörjas varje gång arbete utförs och arbetstagaren har rätt att tacka nej till erbjudande om arbete vid varje förfrågan. Anställningsbekräftelsen bör gälla under en begränsad tid, till exempel en termin eller annan lämplig tidsperiod.

Den tidsbegränsade anställningen ska ha en grund i LAS eller AF och ska framgå av anställningsbekräftelsen. För intermittent arbete i låg omfattning används AF som huvudregel, till exempel för Tentamensvakter.

Vid mer kontinuerligt arbete, där medarbetaren inte kan tacka nej till enskilda tillfällen, eller för arbete i något större omfattning bör inte timanställning användas utan det är då lämpligare att utförda anställningsbeslut på deltid.

Tentamensvakter med flera har timlön enligt 3 kap. 3–5 §§ Villkorsavtal-SU. Övrig personal har timlön enligt överenskommelse.