Utlandsstationering – avtal om utlandskontrakt URA

Utlandsstationering med URA-kontrakt innebär att man utlandsstationerar redan anställd personal eller anställer personal enbart för utlandstjänstgöring.

För personer som ska utlandsstationeras ska ett URA-kontrakt skrivas som reglerar vilka anställningsvillkor som ska gälla under utlandsstationeringen. Villkoren regleras av ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands.

En utlandsstationering ska alltid tidsbegränsas. URA gör det även möjligt att anställa en person tidsbegränsat för enbart ett utlandsuppdrag.

En person som utlandsstationeras ska vara fortsatt folkbokförd i Sverige under hela kontraktstiden och har kvar alla förmåner i Sverige, vilket exempelvis innebär att personen kvarstår i den svenska socialförsäkringen och lönen beskattas i Sverige. Samma regler gäller för eventuella medföljande familjemedlemmar.

Vid utlandsstationering kan tillägg betalas ut för merkostnader och medföljande. Tilläggen är skattefria.

Observera att utsändning av utländsk medborgare till sitt hemland kan betraktas som en lokalanställning, vilket vi som myndighet inte får göra. I vissa fall är medborgarskapet inte det avgörande för var som anses som hemland. Avgörande i URA-hänseende kan i stället vara var personen är stadigvarande bosatt ur socialförsäkrings- och folkbokföringshänseende.

 

Rutiner vid tecknande av URA-kontrakt

  1. Var alltid ute i god tid. Kontraktet ska vara klart och påskrivet av båda parter minst en månad före kontraktet startar.

  2. I det här skedet är det också viktigt att ta ställning till om det är aktuellt för institutionen att tillsammans med den anställde göra en anmälan till Försäkringskassan om utsändning, begäran om intyg A1/E101. Det gäller särskilt om det är tveksamheter kring bosättningsort.

  3. Önskar institutionen information om "URA-riktlinjer", om vilka möjligheter och skyldigheter som gäller, kontakta Personalavdelningen: ura@su.se.

  4. Institutionen skriver URA-kontrakt som sedan undertecknas av prefekt och den anställde. Kontraktet undertecknas i två exemplar, institutionen behåller ett ex och den anställde får ett ex. När kontraktet är undertecknat skickas det till URA-handläggaren: ura@su.se.
    Utlandskontrakt enligt URA (220707) (196 Kb) (Ladda ner på din dator innan du börjar fylla i.)

  5. URA-handläggaren registrerar URA-kontraktet i Primula.

  6. På anmodan skriver vi ut URA-försäkringsintyg för den angivna perioden. Se gärna Kammarkollegiets försäkringsvillkor för URA.

    >> URA-försäkring