Utlandsstationering – avtal om utlandskontrakt URA

Utlandsstationering med URA-kontrakt innebär att man utlandsstationerar redan anställd personal eller anställer personal enbart för utlandstjänstgöring.

För personer som ska utlandsstationeras ska ett utlandskontrakt (URA-kontrakt) skrivas som reglerar vilka anställningsvillkor som ska gälla under utlandsstationeringen. Villkoren regleras av ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). URA-avtalet ger möjlighet att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation.

En utlandsstationering ska alltid tidsbegränsas. URA gör det även möjligt att anställa en person tidsbegränsat för enbart ett utlandsuppdrag.

En person som utlandsstationeras betraktas i normalfallet som bosatt i Sverige och har kvar alla förmåner i Sverige, vilket exempelvis innebär att personen kvarstår i den svenska socialförsäkringen och lönen beskattas i Sverige. Samma regler gäller för eventuella medföljande familjemedlemmar.

Vid utlandsstationering kan tillägg betalas ut för merkostnader och medföljande. Tilläggen är skattefria.

Observera att utsändning av utländsk medborgare till sitt hemland kan betraktas som en lokalanställning, vilket vi som myndighet inte får göra. I vissa fall är medborgarskapet inte det avgörande för var som anses som hemland. Avgörande i URA-hänseende kan i stället vara var personen är stadigvarande bosatt ur socialförsäkrings- och folkbokföringshänseende.

 

Rutiner vid tecknande av URA-kontrakt

  1. Institutionen kontaktar Personalavdelningen via e-post ura@su.se för information om URA, vilka möjligheter som finns, villkor som ska gälla m.m.
    Institutionen skickar därefter via e-post nödvändiga uppgifter som ska finnas med i kontraktet till ura@su.se.
  2. I det här skedet är det också viktigt att ta ställning till om det är aktuellt för institutionen att tillsammans med den anställde göra en anmälan om utsändning till Försäkringskassan, begäran om intyg A1/E101. Det gäller särskilt om det är tveksamheter kring bosättningsort.
  3. URA-handläggaren skriver URA-kontrakt som sedan skickas till institutionen för att undertecknas av prefekt och den anställde. Kontraktet undertecknas i två exemplar, institutionen behåller ett ex och den anställde får ett ex. När kontraktet är undertecknat ska en kopia skickas till lönehandläggaren och en kopia skickas till URA-handläggaren.
  4. Lönehandläggaren registrerar URA-kontraktet i Primula.
  5. När kopia av kontraktet kommer tillbaka till URA-handläggaren, skickas kortet "Medical Insurance Card" för varje person som finns med i kontraktet samt Kammarkollegiets försäkringsvillkor till institutionen.
    >> URA-försäkring