>> Till information på engelska till forskare

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det som du behöver hjälp med. Längst ner på sidan finns länkar till pdf:er på de avtal och liknande som informationen hänvisas till.

Arbets- och uppehållstillstånd

Relocationtjänster

Internationella medarbetare, tillträde under rådande omständigheter

Skattelättnader för utländska experter

Anmälan av utstationering till Arbetsmiljöverket

Användbara länkar till myndigheter

Tips till internationella gäster

 

Arbets- och uppehållstillstånd

Vid internationell rekrytering är det viktigt att den nya medarbetaren har rätt tillstånd eller visum. Olika regler gäller för olika länder och det är också beroende på om medarbetaren är EU-medborgare eller inte. Här hittar du också guider och handläggningsrutiner för uppehållstillstånd.
>> Arbets- och uppehållstillstånd
>> Hur lång tid tar det att få ett beslut från Migrationsverket?

Relocationtjänster

Stockholms universitet har avtal med Human Entrance avseende relocationtjänster. Syftet är att universitetet ska kunna erbjuda ett professionellt mottagande av internationella medarbetare. Avtalet omfattar:

 • stöd vid flytt till Sverige
 • stöd vid avresa från Sverige.

Avtalet ger möjlighet att avropa hela paketlösningar, men även enskilda moment. Det är möjligt att få hjälp med ansökan om uppehållstillstånd för forskning och uppehållstillstånd för studier, dock inte arbetstillstånd då Stockholms universitet redan är certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket.

Human Entrance, prislista & beskrivning av tjänster (maj 2021) (684 Kb)

Kontaktperson: Claes Strandlund, claes.strandlund@su.se

Beställning via länk: Avtal, Relocationstjänster

Internationella medarbetare, tillträde under rådande omständigheter

Med anledning av pågående spridning av coronaviruset och de förhållningsregler som myndigheter har gått ut med kan tillträdet för nya medarbetare påverkas. Nedan finns övergripande information.

 • Medarbetaren flyttar från annat land i samband med tillträde av anställning vid SU
  Inreseförbudet gäller inte för personer som har uppehållstillstånd i Sverige eller uppehållstillstånd i en annan EES-stat. Det finns ytterligare ett antal länder som inte omfattas av inreseförbudet, för uppdaterad information se:
  >> Regeringens webbplats

  Från och med den 6 februari är det krav på negativt coronatest för utländska medborgare som reser in till Sverige. Utländska medborgare som har uppehållstillstånd är dock undantagna detta krav.
  >> Gränspolisens information
  >> Information på engelska

  Praktiska problem med resor till Sverige kan dock förekomma och situationer kan behöva lösas utifrån aktuella omständigheter.
   
 • Ny ansökan om uppehållstillstånd
  Migrationsverket prövar ärenden om uppehållstillstånd på samma grunder som i vanliga fall.
  >> Mer information hos Migrationsverket
  >> Information på engelska

Kontakta gärna din rådgivare på Personalavdelningen för att diskutera uppkomna frågor närmare.

Kontakt: hr@pa.su.se

Skattelättnader för utländska experter

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner med specialistuppgifter kan om vissa förutsättningar uppfylls få skattelättnader under sin tidsbegränsade anställning i Sverige.

Det krävs ett beslut av Forskarskattenämnden i det enskilda ärendet innan bestämmelserna kan tillämpas.

25 % av lönen undantas från beskattning och från skyldighet att betala sociala avgifter under högst tre år.

Ersättning för kostnader nedan undantas från beskattning:

 • för flytt till och från Sverige
 • för egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och hemlandet högst två gånger per år samt
 • för avgift för barns skolgång i grund- och gymnasieskola eller dylikt.
 • Det krävs specialistkompetens för att bestämmelserna ska kunna tillämpas. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och inte heller stadigvarande ha vistats i Sverige under de senaste fem åren före ansökningsperioden. Vistelsen i Sverige får vara högst fem år.

Mer information om villkoren för skattelättnad samt vart ansökan ska skickas finns på Forskarskattenämndens webbplats.

Anmälan av utstationering till Arbetsmiljöverket

Enligt EU-förordning (2018/957) har arbetsgivare en skyldighet att anmäla medarbetare som utstationeras till annat land. Med utstationering avses att någon utför arbete hos annan arbetsgivare än den arbetsgivare som utbetalar lön.
>> Arbetsmiljöverkets information om utstationering
>> Arbetsmiljöverkets information om utstationering (på engelska)

 1. Den som utför arbete vid Stockholms universitet, men har annan arbetsgivare
  När Stockholms universitet tar emot någon som är anställd och avlönad av utländsk arbetsgivare (samtliga länder), ska den utländska arbetsgivaren anmäla denna anställning till Arbetsmiljöverket. Detta görs via Arbetsmiljöverkets webbplats och ett kvitto ska sparas hos mottagande institution.

  Det är den arbetsgivare som sänder ut sin personal som har anmälningsskyldighet. Dock blir Stockholms universitet skyldig att meddela Arbetsmiljöverket, om vi inte fått kvitto från den andra arbetsgivaren om att denne anmält utstationeringen.
  >> Hur görs anmälan?

  Stipendiater räknas inte till denna kategori. Den arbetstagare som i någon omfattning är anställd vid Stockholms universitet omfattas inte.
   
 2. Utresande på URA
  Då Stockholms universitet sänder ut personal (URA-kontrakt) till andra EU-länder, ska vi anmäla den utstationerade arbetstagaren till den utsedda myndigheten i det aktuella landet.
  >> Se vidare information

Användbara länkar till myndigheter

Nedan finns användbara länkar för folkbokföring, ID-kort, SINK-skatt, socialförsäkring, bostäder och försäkringar till internationella gäster och medarbetare. 

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Personer som flyttar till Sverige och har för avsikt att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall folkbokföras. Man får då även ett personnummer. Om avsikten är att vistas i Sverige kortare tid än ett år blir man inte folkbokförd. Man får då istället ett samordningsnummer via Sink-skattebeslut. 

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om folkbokföring när man flyttar till Sverige. 

ID-kort

ID-kort ansöker man om personligen på något av Skatteverkets servicekontor. För att ansöka om id-kort måste man vara folkbokförd i Sverige och kunna styrka sin identitet. 

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om villkoren för att ansöka om ID-kort.

SINK-skatt

SINK-skatt (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) kan betalas av utomlands bosatta som arbetar i Sverige men även av personer som vistas i Sverige högst sex månader. Se även personaladministrativa rutiner (pdf).

Socialförsäkring

Information om vad Försäkringskassan är och vilka ersättningar man kan ha rätt till när man har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. 

Läs mer om det på Försäkringskassans webbplats.

Bostäder

Stockholms universitet har ett antal möblerade lägenheter i olika områden i Stockholm. Dessa bostäder hyrs ut till internationella doktorander och forskare vid Stockholms universitet.
>> För mer information kontakta: Sektionen för bostadsförsörjning (Housing Office) och bostadsfördelning.

Försäkring för utländska besökare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för:

 • utländska forskare
 • doktorander med utbildningsbidrag
 • föreläsare
 • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter.

>> Personförsäkringar

Tips till internationella gäster

Nedan hittar du information, tips och råd till internationella gäster inklusive en lista till de internationella skolor som går att hitta i Stockholmsområdet.

Handbok på engelska

Handboken "Hej!" på engelska innehåller information till internationella gäster som behöver hjälp för att orientera sig själv i Stockholm och Sverige. Informationen sträcker sig allt ifrån att finna sig tillrätta i Sverige till att ansöka om forskningsmedel. Du kan ladda ner handboken via nedanstående länk.
Hej, handbook for international researchers (960 Kb)

Internationella skolor för medföljande barn

En lista över de internationella skolor som finns i Stockholmsregionen.
>> Internationella skolor för medföljande barn