You can find this information in english here

Personalavdelningen ger stöd till institutioner/motsvarande vid rekrytering av internationella medarbetare (och deras medföljande familj) i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, det svenska pensionssystemet samt skatte- och socialförsäkringsfrågor.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det som du behöver hjälp med. 

Längst ner på sidan finns länkar till pdf:er på de avtal och liknande som informationen hänvisas till.

Arbets- och uppehållstillstånd

Guide till rätt tillstånd

Uppehållstillstånd för gästforskare

Ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket

Uppehållstillstånd för doktorander

Relocationtjänster

Skattelättnader för utländska experter

Användbara länkar till myndigheter

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

ID-kort

SINK-skatt

Socialförsäkring

Bostäder

Försäkring för utländska besökare

Tips till internationella gäster

Handbok på engelska

Internationella skolor för medföljande barn

Arbets- och uppehållstillstånd

Vid internationell rekrytering är det viktigt att den nya medarbetaren har rätt tillstånd eller visum. Olika regler gäller för olika länder och det är också beroende på om medarbatren är EU-medborgare eller inte. 

Tillstånd för EU-medborgare

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige. EU/EES-medborgare är medborgare från ett land som är med i EU eller Norge, Island eller Lichenstein. Övriga varaktigt bosatta i annat EU land samt medborgare i Schweiz och kan börja studera eller arbeta direkt, men behöver ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader.

Medborgare från land utanför EU

När vi anställer en ny medarbetare som är icke EU-medborgare, behöver den nya medarbetaren ansöka om antingen ett arbets- eller uppehållstillstånd, alternativt visum för vistelse upp till tre månader. Nedan finner du mer information om vilket tillstånd som gäller.

Guide till rätt tillstånd 

  Doktorand* Forskare Övriga befattningar
Vistelse upp till 3 månader Ev visum Ev visum

Ev visum
Ev arbetstillstånd

Vistelse längre än 3 månader Uppehållstillstånd för studier Uppehållstillstånd för gästforskare Arbetstillstånd

*Forskare, Post-Doc, Forskningsassistent etc. Omfattningen av forskning i tjänsten överstiger 50%

Om visum behövs eller ej beror på från vilket land medarbetaren kommer. På Regeringskansliets hemsida hittar du en lista på från vilka länder man behöver ansöka om visum.

Använd Migrationsverkets guide för rätt tillstånd, här framgår både rätt tillstånd och information om visum krävs.

Uppehållstillstånd för gästforskare

Gästforskare är undantagna från kravet på arbetstillstånd enligt ett särskilt EG-direktiv och beviljas i stället uppehållstillstånd för forskningstiden. När det gäller uppehållstillstånd för gästforskare, krävs det ett mottagningsavtal som är undertecknat av både forskare och institutionen. 

Ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket

Stockholms universitets certifiering hos Migrationsverket gäller för ansökan om arbetstillstånd. Det innebär att Stockholms universitet åtar sig att enbart lämna in ansökningar som är kompletta (inklusive fackligt yttrande) och Migrationsverket åtar sig att fatta beslut i ärenden inom 10-20 arbetsdagar. 

Certifieringen för arbetstillstånd förutsätter att det finns ett ombud på SU som representerar sökanden under hela processen. Vi som arbetsgivare ska då bifoga en fullmakt där arbetstagaren/sökanden ger en person hos oss rätt att initiera ärendet hos Migrationsverket, blankett finns här

Migrationsverket har en webbansökan och ansökan om arbetstillstånd ska göras av respektive avdelning/institution. Vår certifiering är knuten till vårt organisationsnummer och innebär att vi åtar oss att enbart lämna in kompletta ansökningar. 

Webbansökan innebär att arbetsgivaren/institutionen påbörjar ansökningsprocessen genom att skapa ett konto/ärende och fylla i ett anställningserbjudande samt bifoga de bilagor som krävs. För att skapa ett konto krävs en e-legitimation eller bank-id. Efter att anställningserbjudandet är klart, kan man välja att arbetstagaren slutför ansökan. Han/hon får då e-post från Migrationsverket med instruktioner.

Webbtjänsten gör det lättare att lämna in en komplett ansökan; den anpassar sig och frågar efter uppgifter utifrån den information som lämnas.

Det finns mer instruktioner på Migrationsverkets webbsida

Maria Morin, maria.morin@su.se, tfn 08-16 20 02, vid Personalavdelningen är ett centralt stöd samt universitetets kontaktperson till Migrationsverket.

Uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander från länder utanför EU kan ansöka om tillstånd i två år för att studera/arbeta som doktorand.

En doktorandstuderande kan få ett uppehållstillstånd som gäller för två år i taget förutsatt att alla villkor, till exempel försörjningen, är uppfyllda. En doktorandstuderande som ansöker om förlängning har möjlighet att ansöka om och få ett tvåårigt uppehållstillstånd för studier.

Migrationsverkets gör en individuell prövning i varje enskilt ärende. Det är viktigt att sökande gör en viljeförklaring om att ansökan avser två år (eller längre) och att man använder sig av Migrationsverkets checklista vid utfärdande av studieintyg för en första ansökan om tillstånd för doktorandstudier. Intyget är ett komplement till det formella antagningsbeslutet och bör bifogas tillsammans med ansökan om uppehållstillstånd. Du hittar checklistan som pdf längst ner på den här sidan. Använd checklistan för att få en snabbare handläggning av ärendet. 

Exempelintyget bör bl.a. innehålla uppgift om att doktorander kommer att anställas och inledningsvis uppbära en lön på 25 000 SEK per månad. Anställningen är garanterad under hela studietiden under förutsättning att studierna framskrider som förväntat.

Doktorander som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan får permanent uppehållstillstånd.

Relocationtjänster

Stockholms universitet har avtal med Alfa Quality Moving AB avseende relocationtjänster. Syftet är att universitetet ska kunna erbjuda ett professionellt mottagande av internationellt anställda.

Avtalet omfattar tjänster vid:

 • beslut om flytt till Sverige
 • inför ankomst till Sverige
 • ankomst och vistelse i Sverige
 • avresa från Sverige
 • utresa med URA.

Avtalet ger möjlighet att avropa hela paketlösningar, men även enskilda moment.

Alfa Quality Moving AB:s Relocationteam & prislista samt orderblankett för avrop finns som nedladdningsbara pdf:er längst ner på den här sidan. Fullständig prislista finns på respektive institution.

Kontaktperson på Personalavdelningen är Maria Morin, tfn 08-16 20 02.

Skattelättnader för utländska experter

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner med specialistuppgifter kan om vissa förutsättningar uppfylls få skattelättnader under sin tidsbegränsade anställning i Sverige.

Det krävs ett beslut av Forskarskattenämnden i det enskilda ärendet innan bestämmelserna kan tillämpas.

25 % av lönen undantas från beskattning och från skyldighet att betala sociala avgifter under högst tre år.

Ersättning för kostnader nedan undantas från beskattning:

 • för flytt till och från Sverige,
 • för egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och hemlandet högst två gånger per år samt
 • för avgift för barns skolgång i grund- och gymnasieskola eller dylikt.
 • Det krävs specialistkompetens för att bestämmelserna ska kunna tillämpas. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och inte heller stadigvarande ha vistats i Sverige under de senaste fem åren före ansökningsperioden. Vistelsen i Sverige får vara högst fem år.

Mer information om villkoren för skattelättnad samt vart ansökan ska skickas finns på Forskarskattenämndens webbplats.

Användbara länkar till myndigheter

Här finns användbara länkar för folkbokföring, ID-kort, SINK-skatt, socialförsäkring, bostäder och försäkringar till internationella gäster och medarbetare. 

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Personer som flyttar till Sverige och har för avsikt att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall folkbokföras. Man får då även ett personnummer. Om avsikten är att vistas i Sverige kortare tid än ett år blir man inte folkbokförd. Man får då istället ett samordningsnummer via Sink-skattebeslut. 

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om folkbokföring när man flyttar till Sverige. 

ID-kort

ID-kort ansöker man om personligen på något av Skatteverkets servicekontor. För att ansöka om id-kort måste man vara folkbokförd i Sverige och kunna styrka sin identitet. 

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om villkoren för att ansöka om ID-kort.

SINK-skatt

SINK-skatt (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) kan betalas av utomlands bosatta som arbetar i Sverige men även av personer som vistas i Sverige högst sex månader. Se även snabbguide för personaladministrativa rutiner.

Socialförsäkring

Information om vad Försäkringskassan är och vilka ersättningar man kan ha rätt till när man har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. 

Läs mer om det på Försäkringskassans hemsida.

Bostäder

Stockholms universitet har ett antal möblerade lägenheter i olika områden i Stockholm. Dessa bostäder hyrs ut till internationella doktorander och gästforskare vid Stockholms universitet. För mer information kontakta Housing office och bostadsfördelning.

Försäkring för utländska besökare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för:

 • utländska forskare
 • doktorander med utbildningsbidrag
 • föreläsare
 • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter

Tips till internationella gäster

Här hittar du information, tips och råd till internationella gäster inklusive en lista till de internationella skolor som går att hitta i Stockholmsområdet.

Handbok på engelska

Handboken "Hej!" på engelska innehåller information till internationella gäster som behöver hjälp för att orientera sig själv i Stockholm och Sverige. Informationen sträcker sig allt ifrån att finna sig tillrätta i Sverige till att ansöka om forskningsmedel. Du kan ladda ner handboken via nedanstående länk.

Hej, handbook for international researchers (960 Kb)

Internationella skolor för medföljande barn

Här hittar du en lista över de internationella skolor som finns i Stockholmsregionen. Du kan ladda ner listan via nedanstående länk.

Internationella skolor för medföljande barn (122 Kb)