Avtal

Avtal

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och de anställdas personalorganisationer om regleringar av anställningsförhållandena på arbetsplatsen, t.ex. löner och andra anställningsvillkor. Ett kollektivavtal kan gälla grupper av anställda, en arbetsplats eller en hel bransch.

Centrala avtal

De generella anställningsvillkoren för anställda inom Stockholms universitet regleras i det centrala Villkorsavtalet. Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

Villkorsavtalet tecknas i två versioner, Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna samt SEKO och Villkorsavtal-T som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Villkorsavtal och Villkorsavtal-T hette före den 1 juni 2013 ALFA respektive ALFA-T.

De centrala parterna inom den statliga sektorn har även ingått ett särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar. Avtalet reglerar tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och syftet är att stödja individer med svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden. Avtalet är ett fristående tillsvidareavtal och trädde ikraft den 1 november 2013.

De centrala parterna inom den statliga sektorn har också träffat Avtal om omställning, som ersatte Trygghetsavtalet den 1 januari 2015.

Lokala avtal

För att anställningsvillkoren ska kunna verksamhetsanpassas ger Villkorsavtalet möjlighet för de lokala parterna att komma överens om att andra villkor ska gälla. Det innebär att parterna vid Stockholms universitet kan teckna lokalt avtal. De lokala kollektivavtal gällande anställningsvillkor som har slutits vid universitet finns samlade i dokumentet Villkorsavtal-SU. Här finns regler om löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och andra anställningsvillkor för oss vid Stockholms universitet. Villkorsavtal-SU hette före den 1 juni 2013 ALFA-SU.

Parterna vid Stockholms universitet har också slutit ett samverkansavtal, SAMV-SU, som behandlar medbestämmande och samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vid universitetet.