(3 kap. 2 § Villkorsavtal-SU)
Lön till timlärare ska endast utgå till lärare som inte har någon annan läraranställning vid Stockholms universitet.

Lön till timlärare utgörs av belopp per undervisningstimme. Med undervisningstimme avses undervisning samt för- och efterarbete för undervisningen.

Alla fakulteter   Dagtid   Kvällstid
Professorsundervisning eller motsvarande   1 000:-    1 200:-
Lektorsundervisning eller motsvarande      800:-    1 000:-
Övrig undervisning      650:-       850:-


Beloppen är exklusive semesterersättning. Med kvällstid avses tid efter 18.00 samt lördag, söndag eller helgdag.

Om arbetsgivaren av verksamhetsskäl finner det motiverat kan ersättning utgå med högre timbelopp än vad som anges nedan.

(Beloppen gäller fr.o.m. 2017-11-01.)