I Villkorsavtal-SU, januari 2019, har sammanförts de lokala avtal som har slutits enligt det centrala Villkorsavtalet. Här finns regler om löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och andra anställningsvillkor för oss vid Stockholms universitet. Avtalet i sin helhet gäller fr.o.m. den 1 juni 2013.
 

Uppdateringshistorik

Januari 2019: Nya belopp för beredskapstillägg
Nya belopp för beredskapstillägg gäller fr.o.m. 2019-01-01 (4 kap. 21 § Villkorsavtal-SU).

November 2018: Nya belopp för doktorandstege
Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2018-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Juni 2018: Nya belopp för doktorandstege
Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2017-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

November 2017: Nya belopp på timersättningar

Maj 2016: Nya belopp för doktorandstege
Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2016-01-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Januari 2015: Nya belopp för doktorandstege
Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2015-01-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Juli 2014: Särskilda bestämmelser för projektledare vid Nationellt centrum
Parterna har slutit ett lokalt kollektivavtal som berör projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andra språk.

Februari 2014: Nya belopp för doktorandstege
Nya belopp för doktorandstege gäller fr.o.m. 2013-10-01 (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU).

Juni 2013: Villkorsavtal-SU ersätter ALFA-SU
Villkorsavtal-SU innehåller i huvudsak samma bestämmelser som ALFA-SU, men några förändringar kan noteras:

  • Villkorsavtal-SU innehåller inga avvikande löneavdrag utan de centrala avtalens enhetliga modell för löneavdrag kommer att tillämpas.
  • Mertidstillägg enligt centrala avtalen.
  • Precisering om att bestämmelserna i 2 kap. 8 § ALFA-SU om lön till vikarie endast gäller i de fall en arbetstagare tillfälligt blir utsedd till tillförordnad chef. Paragrafen ersätts av 3 kap. 7 § Villkorsavtal-SU Lön vid tillfälligt chefsuppdrag.
  • Nya bestämmelser om regler för ledighet de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Se 4 kap. 13 § 4:e stycket Villkorsavtal-SU.
  • Nya bestämmelser gällande registrering och avstämning av flextid samt flexledighet vid s.k. klämdag. Se 4 kap. 18 § Villkorsavtal-SU.
  • Särskilda bestämmelser för doktoranders arbetstid har införts. Se 4 kap. 24 § Villkorsavtal-SU.
  • Ny överenskommelse om att arbetstagare anställda som forskare har förtroendearbetstid. Se 4 kap. 25 § Villkorsavtal-SU.