När en ändring planeras i verksamheten påbörjas ett förebyggande arbetsmiljöarbete med sikte på tiden efter ändringens genomförande. Att arbeta förebyggande med medarbetarnas arbetsmiljö ger ökad hälsa och säkerhet samt sparar pengar i organisationen.

Riskbedömning ska göras innan ändringen genomförs. Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat arbetsflöde i lokaler, nya arbetsmetoder, tillkomst av ny verksamhet.

Syftet med bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall inför en ändring är:

  • att försöka förebygga att sådana sker till följd av ändringen
  • att se till att risker som skulle kunna åtgärdas innan ändringen genomförs inte kvarstår efter ändringen.

Här finns två verktyg för att genomföra en sådan riskbedömning.