Ny definition av antal studenter

Universitetet använder sig nu av antal studenter enligt UKÄ:s definition: Antal studenter (hösttermin) Antal registrerade studenter höstterminen det valda budgetåret, exklusive studenter i uppdragsutbildning. Förstagångsregistrerade på en kurs samt de som är fortsättningsregistrerade på en kurs som går över flera terminer.

Höstterminen 2016 var antalet studenter vid Stockholms universitet, baserat på denna definition, 34 084.

Tidigare definition av antal studenter

För år 2015 angavs att antalet studenter vid Stockholms universitet var 70 000. I denna siffra ingår ”alla* som bidragit till det ekonomiska resultatet under ett kalenderår”. Eftersom höstterminen pågår några veckor in på nästa år innefattar uppgiften om antal studenter 2015 även vissa studenter som var inskrivna höstterminen 2014.

Eftersom syftet med en sifferuppgift i kommunikationen är att visa hur många studenter som finns vid universitetet, inte hur många som bidragit till det ekonomiska resultatet, har universitetet valt att gå över till att redovisa den lägre och i detta sammanhang mer rättvisande siffran.

Uppdaterade sifferfakta finns på www.su.se/om-oss/fakta/sifferfakta.

Uppdatera uppgifter om antal studenter

Då det ”gamla” sättet att beräknar antalet studenter vid universitetet ligger till grund för de sifferuppgifter som finns på olika ställen – till exempel i profiltexter, webbsidor, trycksaker, Regelboken och rekryteringsannonser – är det viktigt att ansvariga kontrollerar att rätt siffror används.

Vid frågor kontakta Anna-Karin Orsmark vid Avdelningen för planering och ledningsstöd, anna-karin.orsmark@su.se.
 

* De studenter som bidragit till det ekonomiska resultatet 2015 är:
- Alla personnummer som har en registrering på en kurs HT2014 där kurstillfället gick över årsskiftet 2014/2015 (ca 3/20 av pengarna hamnar på räkenskapsår 2015)
- Alla personnummer som har en registrering på en kurs VT2015
- Alla personnummer som har en registrering på en kurs HT2015 där kurstillfället påbörjas under 2015
- Alla personnummer som har ett godkänt resultat inrapporterat i Ladok för något examinationstillfälle under 2015

De unika personnumren från dessa utsökningar summeras.