Den 15 april presenterade regeringen sin vårbudget. Där står att det ska bli cirka 14 300 nya utbildningsplatser i högskolan till 2018.  Regeringen satsar också 125 miljoner
kronor för att stärka högskoleutbildningarnas kvalitet 2015. För åren 2016-2018 beräknas satsningen uppgå till 250 miljoner kronor per år. Kvalitetsförstärkningen är avsedd för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och förskollärarutbildning.

Minskat anslag till Stockholms universitet

Stockholms universitet får i vårbudgeten ett minskat anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på nära 20 miljoner kronor. Enligt riksdagens beslut i december tilldelades universitetet 36,5 miljoner i ökat anslag för 2015. Regeringens förslag till anslagsminskning innebär alltså att universitetet får 16,5 miljoner för 2015.

Ingen särskild satsning på ämneslärarutbildning

Totalt innebär vårbudgeten en satsning på 5 000 nya utbildningsplatser under 2015 (?) varav 3 850 inom lärarutbildningarna. För lärarutbildningarna är antalet platser däremot oförändrade totalt. Någon särskild satsning på ämneslärarutbildningen, som fanns i riksdagens beslut, innehåller inte vårbudgeten. Däremot framgår att den resterade delen av ökningen av antalet utbildningsplatser, 1 150 stycken, inte är öronmärkta och därmed möjliggör för lärosäten att även bygga ut andra utbildningar där behovet är stort och här nämns ämneslärarutbildningen. En ytterligare förändring är att utbyggnaden av platser inom lärarutbildningarna påskyndas och ska vara slutförd senast 2016. 

Ökningen av antalet utbildningsplatser inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet blir inte 514 platser enligt riksdagens tidigare beslut utan 190 platser, enligt vårbudgeten.
– Vi har redan tagit hänsyn till att förändringar skulle komma i vårbudgeten. Det är ändå anmärkningsvärt att det görs en stor indragning av medel till det lärosäte i landet som har den största lärarutbildningen samtidigt som behovet av utbildade lärare och förskollärare är som störst i Stockholmsregionen, säger Hans Adolfsson, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna vid universitetet.

Nej till examenspremie för lärarstudenter

Riksdagens beslutade tidigare om att införa examenspremie för vissa lärarstudenter inom matematik, naturorienterande ämnen eller teknik. Examenspremien skulle uppgå till 25 000 kronor och kunna erhållas för max tre examina. Regeringen menar nu att det är en mer lämplig åtgärd att höja bidragsnivån inom studiemedlen för att locka fler personer att utbilda sig till lärare.  

Skolverket får vidare ökat anslag med 5 miljoner kronor till en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna.

Omfördelning till regionala högskolor

En tydlig bild i vårbudgeten är att anslag omfördelas till framförallt regionala högskolor men också till Lunds universitet, Mittuniversitet och till Luleå tekniska universitet. Karolinska institutet får ett ökat anslag som följd av den ökade satsningen på sjuksköterskeutbildningen och KTH får även ökat anslag. För övriga lärosäten i Mälardalsregionen är nettoeffekten negativ. I särklass störst minskning av anslaget får Stockholms universitet men även Södertörns högskola får minskat anslag liksom Uppsala universitet. Mälardalens högskola får en blygsam ökning av anslaget.

– Regeringen tycks uppenbarligen driva en utbildningspolitik med starka regionala hänsyn. Det är i sig anmärkningsvärt att Stockholms universitet får en så kraftig sänkning av anslaget, vilket slår hårt mot vår tilltänkta och välbehövliga utbyggnad av lärarutbildningarna, skriver rektor Astrid Söderbergh Widding på sin blogg.

Rektors blogg