Helene Hellmark Knutsson och Pam Fredman. Foto: Anna-Karin Landin
Helene Hellmark Knutsson och Pam Fredman. Foto: Anna-Karin Landin
 

Vid ett seminarium i Studenthuset vid Stockholms universitet den 27 april presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, direktiven till en särskild utredare för att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Utredare blir Pam Fredman, nuvarande rektor för Göteborgs universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2018.

Naturligt presentera direktiven vid Stockholms universitet

Rektor Astrid Söderbergh Widding inledde seminariet och sade att det kändes naturligt att direktiven för utredningen presenteras just här; tidigare rektor Kåre Bremer var den som för några år sedan utredde ett förslag till styrning av landets lärosäten. Hon fortsatte med att säga att det inom universitetsvärlden finns stora förväntningar på utredningen – men även en viss oro för vad den ska komma fram till. Astrid Söderbergh Widding betonade vidare att det finns behov av stor flexibilitet och tilltro till lärosätena när det nya systemet ska utformas.

Systemet behöver ses över

Nuvarande system för resurstilldelning till universitet och högskolor infördes 1993 och är i behov av en översyn, sade Helene Hellmark Knutsson.
– Omvärlden har förändrats, inte minst genom den snabba tekniska och globala utvecklingen. En så viktig och omfattande verksamhet måste fungera effektivt. Det behövs en ny styrning och resurstilldelning för 2020-talets behov.

Styrningen behöver säkerställa att högskolans utbildningar möter arbetsmarknadens och samhällets behov på längre sikt. I uppdraget till utredren ingår därför att föreslå hur styrningen bör utvecklas för att tillgodose olika gruppers utbildningsbehov samt hur ansvaret för dimensioneringen av utbildningsutbudet ska fördelas mellan regeringen och lärosätena för att säkerställa kompetensförsörjningen och andra samhällsbehov.

Helene Hellmark Knutsson berättade vidare att utredaren ska lämna förslag om hur styrningen ska utformas för att ta hänsyn till universitets och högskolors särart och stötta deras uppdrag att bedriva utbildning och forskning av högsta möjliga kvalitet. Utredaren ska även föreslå på vilket sätt anslag för utbildning och forskning bör tilldelas.

Ta del av direktiven till utredaren.

Se seminariet i efterhand på su.se/play