Anders Karlhede, professor vid Fysikum samt avgående vicerektor och dekanus inom naturvetenskap, utses till rektorsråd med operativt samordningsansvar för forskningsinfrastrukturfrågor vid Stockholms universitet för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2019.

Mats Danielson, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, utses till rektorsråd med operativt samordningsansvar för samverkansarbetet vid Stockholms universitet. Rektorsrådet har även ett separat uppdrag som ordförande i den IT-samordningsgrupp inom kärnverksamheten som rektor inrättat. Uppdraget omfattar perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020.